------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
7 mei 2006:   4de paaszondag   

Over Verrijzenisgeloof en de Goede Herder

Sabine Van Huffel

INTREDELIED 508: "De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia"

Pasen, de dag waarop Jezus verrezen is, ligt 3 weken achter ons. In deze paastijd wil ik even blijven stilstaan bij die ene vraag. Wat betekent voor mij : ``Jezus is verrezen’’? Hoe stel ik me die Jezus voor? Hoe sterk leeft dit verrijzenisgeloof in mij, in mijn omgeving?

Jarenlang hebben wij in onze geloofsbelijdenis volgende woorden uitgesproken : ``Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden’’. Waarschijnlijk spraken wij deze oude geloofswoorden uit zonder veel nadenken. Misschien houden sommigen onder ons zich vast aan deze woorden op een manier die hen van jongs af aan vertrouwd is. Maar voor vele anderen, en wellicht voor de meeste jongeren onder ons, klinken deze woorden vreemd. Ze weten niet wat ze met die woorden moeten aanvangen in hun leven. Sterker nog, ze beschouwen die verhalen als achterhaald, primitief. En toch vormt de uitspraak ``die verrezen is uit de doden’’ het kernpunt van ons geloof. Daar draait alles om. Daar staat of valt alles mee. Deze centrale betekenis van Jezus’ verrijzenis wordt door Paulus heel indringend aangeduid in volgende uitspraak : ``Als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond’’ (1 Kor 15,14). Als we de verrijzenisverhalen letterlijk opvatten, alsof ze een historisch verslag zijn, dan zijn ze voor velen onder ons ongeloofwaardig. Maar als we ze lezen naar hun diepere betekenis, dan zeggen ze iets over God die leven geeft en toekomst, over Jezus die ook na zijn dood aanwezig blijft, maar ook over de mens die geroepen is tot leven. Daarover gaat het in deze viering.

KINDERGEBED (voorgelezen door een kind; uit Iny Driessen, Bidden met kinderen: even stil , p. 26)

Pasen

Jezus, je leeft!
Ik begrijp niet hoe of waarom,
het is het grote geheim van God,
maar het moet met jou zijn
als met een boom in de winter:
hij lijkt helemaal dood,
maar in de lente krijgt hij volop knoppen,
blaadjes, bloemen, vruchten –
leven!
Waarom zouden we niet geloven
in jouw verrijzenis
als de hele natuur om ons heen
weer tot leven komt?
Ach, je kent ons wel:
ons geloof is vaak zo klein...
Maak jij het groter?

We kennen allemaal de verrijzenisverhalen vanuit de evangeliën. Echter, de oudste verkondiging van de paasboodschap vinden we in de Handelingen van de Apostelen. Het zijn korte uitspraken over Jezus’ verrijzenis. Ze worden gebruikt in de vijf toespraken van Petrus die vol vuur en vlam over Jezus getuigt. Laten we nu luisteren naar 1 van die toespraken.

EERSTE LEZING Handelingen 4, 8-12

Ook al werden ze uitgesproken in heel verschillende situaties, toch treffen we in die toespraken dezelfde structuur aan. Plechtig, maar ook moedig en zelfs opstandig en uitdagend worden er drie dingen verkondigd:
Gij hebt Jezus gedood, zoals voorzegd was in de Schriften, maar God heeft Hem opgewekt uit de dood, zoals gezegd is, en wij zijn hiervan getuigen.

Het verkondigingsschema werkt met een tegenstelling: ``gij hebt hem gedood, God heeft hem opgewekt uit de dood’’. Deze verkondiging was de openlijke ontkenning van het oordeel en het vonnis van de hogepriesters en het Sanhedrin. En dat moet erg revolutionair geklonken hebben, want zij ging recht tegen de gangbare opvatting in. Het feit dat Jezus door de joodse leiders als misdadiger uit de weg was geruimd, betekende automatisch dat God zich ook van hem had afgekeerd.  Want de leiders vertolkten de stem van God, God sprak door de leiders. Die overtuiging zat diep bij het volk. Met hun verkondiging moesten Petrus  en de andere leerlingen dwars door de heersende publieke opinie heen breken.

Aan de mededeling van Jezus’ opwekking wordt altijd de opdracht verbonden van de leerlingen: ``… en daarvan zijn wij getuigen’’. Dit betekent niet dat ze ooggetuigen waren van de verrijzenis, maar wel dat zij door hun optreden aantoonden dat de verrijzenis echt was, dit wil zeggen dat de kracht van de Verrezene in en door hen aan het werk was.  Aan hen had zich het eerste wonder voltrokken. Bij het kruis waren ze op de vlucht gegaan, ontredderd en ontgoocheld door de gebeurtenissen en vol schrik voor de joden. In zo’n sfeer kon het geloof in de verrijzenis geen wortel schieten. Maar dan gebeurde er iets onverwachts. Bange en verslagen mensen werden nu vrijmoedige en vastberaden mannen. Deze twaalf eenvoudige mensen durfden het opnemen tegen de machtshebbers. Onverklaarbaar. Er moet ``iets’’ gebeurd zijn, dat die radicale ommekeer veroorzaakt. Dat nieuwe is de verrijzenis. De paaservaring dat de Heer leeft, wordt bevestigd door een andere ervaring. Er is niet alleen aan Jezus iets gebeurd, maar ook aan henzelf. Zij treden naar voren als nieuwe mensen, en het is de Heer die dit alles in hen bewerkt.

In de loop der eeuwen zijn er verschillende verklaringen gezocht voor die radicale verandering bij de leerlingen. Sommigen hebben het over een zelfsuggestie of uitvinding van de leerlingen. In de psychologie spreekt men over een projectie waarbij men zijn verlangens onbewust gaat toeschrijven aan een ander. Er is maar 1 steekhoudende verklaring voor die grondige verandering bij de leerlingen. Dat is het gebeuren dat hen overkomen is en dat niet in hun eigen macht lag: de ervaring dat Jezus hen niet in de steek laat. Zelf zeggen de leerlingen dat Jezus zich op een nieuwe wijze aan hen heeft laten zien. Maar dit ``zien’’ veronderstelt wel een zeker geloof. Het gaat dus om meer dan een louter zintuiglijk ``zien’’.

LIED 503: "Gij zijt voorbijgegaan"

Al wandelend doorheen de bijbel, zouden wij de verrijzenis van Jezus een knooppunt kunnen noemen, waar wegen samenkomen en in elkaar lopen, waar wegen weer vertrekken en uit elkaar lopen. Alles begint er en eindigt er. Het is geen losstaand gebeuren. Wat is nu de betekenis van het feit dat Jezus verrezen is? Het verrijzenisgeloof  zegt ons 1. iets over God, 2. iets over Jezus en 3. iets over onszelf. Ten eerste zeggen Verrijzenis en Pasen ons alles over God. Gods kracht en onherroepelijke trouw worden hier overduidelijk. Ten tweede staan de dood en de verrijzenis van Jezus niet los van elkaar. Zowel zijn sterven als zijn verrijzenis liggen helemaal in de lijn van zijn leven. Beide gebeurtenissen zijn slechts te begrijpen in het licht van dit leven.  Ten derde werpt Pasen niet alleen een nieuw licht op God en op Jezus maar ook op onszelf. De paasoverwinning geeft ons leven een nieuwe glans en ons sterven een onvoorstelbaar perspectief. Met andere woorden, wat Pasen zegt, geldt niet alleen voor Jezus, deze unieke mens. Met Jezus is gebeurd wat ook met ons zal gebeuren. Jezus leeft en wij met Hem. Hij is de eerste en wij volgen.

Maar hoe kunnen wij nu reeds die verrijzenis beleven en de kracht van Zijn opstanding ervaren? Persoonlijk  ervaar ik de verrezen Heer en met Hem in feite elke verrezen mens als een bolleke liefde. En die liefde gaat nimmer verloren, ook niet na de dood.  In die gedaante voel ik Jezus voortleven onder ons, in ons, maar ook iedere gestorven mens die ik heb liefgehad en in de eerste plaats mijn zoontje. Zo wordt verrijzenis een kracht in mijn leven van elke dag die verdriet ombuigt in vreugde en me stuwt naar  medemensen … om ook hen te doen opstaan boven alles wat hen onderdrukt. De Bijbel kent ook andere beelden waarin we die persoonlijke en levende band met Christus en zijn Vader kunnen uitdrukken en beleven. In het verhaal van de Goede Herder vangen we ook een glimp op van die onmeetbare liefde waarmee Jezus ons, zijn schapen, omringt. Laten we luisteren naar deze evangelielezing.

EVANGELIELEZING Johannes 10, 11-18

De herder hier is een beeld van de vaderlijke zorg van God voor de mensen. Jezus is als God de herder die zijn volk naar het leven leidt. Er bestaat een intieme relatie tussen de herder en zijn schapen.

Het belijden van het verrijzenisgeloof, dat ook in deze lezing tot uiting komt, houdt ook voor ons een appčl in om, ieder naar zijn mogelijkheden, ons in het leven door de Verrezene te laten leiden in het krachtige verzet tegen alles wat de mens onderdrukt. Geloven in de verrijzenis betekent echter dat niets of niemand een mens kan insluiten: noch oorlog, terreur, discriminatie, uitsluiting,… Wij mogen rekenen op Gods herderschap die voor ons, zijn schapen, in de bres springt en alle gevaren afweert die op een mensenleven kunnen wegen en het dreigen te vernietigen. En wij hebben daarin een bondgenoot gevonden: Jezus die door Petrus in de eerste lezing de hoeksteen genoemd wordt. Hij is als eerste onze weg gegaan en heeft op elk kruispunt dat naar de dood kan voeren een weg naar het leven gewezen. De verrijzenis is daarom het verhaal van een Levende die de dood overwint.

Bezinningsmuziek
GROOT DANKGEBED: "Groter dan ons hart"
COMMUNIELIED : "Zoals ikzelf gezonden  ben, zo moet ook Gij …"

------