------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
20 april 2008 : vijfde Paaszondag

Door de doop opgenomen in de gemeenschap

(volwassenendoop van Alan Tseboyev)

Marcel Braekers

(klik op de foto's om te vergroten)

Openingszang nr. 11: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”

Begroeting

Welkom iedereen, welkom in het bijzonder Alan en Aileta, Diana en Alex.

Toen wij werden gedoopt was het alsof we onze oude kleren hebben uitgetrokken en een nieuw kleed aangenomen, zo schrijft sint Paulus. Zo was het ook letterlijk, want als mensen werden gedoopt trokken ze witte kleren aan en kwamen zo zingend de kerk binnen. Paulus neemt dit gebruik aan om te zeggen dat we bij de doop ook de oude mens afleggen, die erop uit is om alleen voor zichzelf te zorgen, de oude mens die van binnen kwaad en bitter kan zijn. We hebben een nieuw kleed aangetrokken, we werden een nieuwe mens die wil leven vanuit goedheid, vergevingsgezindheid, liefde voor de allerkleinste en de zwakste. In de Paasnacht hebben wij deze doopbelofte herhaald want zo willen leven moet je altijd opnieuw verwerven. En als teken van deze belofte kwamen we naar voor en tekenden we ons hoofd met het water uit de doopschaal.

In deze viering wordt dit verhaal van de Paasnacht doorverteld en herhaald in één man, Alan, die geraakt door de boodschap van Jezus, gevraagd heeft om opgenomen te mogen worden in de gemeenschap van de Kerk. Hij wil leven vanuit die boodschap en zoekt een gemeenschap waar veel mensen in de Geest van Jezus trachten te leven. Daarom roep ik jullie allen op om in naam van Jezus, in naam van je diepste overtuiging Alan aan te nemen als je broeder die naast je staat en die vanuit zijn leven, zijn situatie zoekt om een mooie mens te zijn en te leven vanuit een diepe kracht, die in hem leeft.

Gebed

Heer onze God, wij danken U voor het leven dat Gij aan ons geeft
Voor de bron waarin wij altijd opnieuw worden ondergedompeld
om als herboren uw kracht te ontvangen.
Wij danken U voor het leven op aarde ons door U toevertrouwd
om te groeien in onberekende liefde.
Zegen ons met uw kracht
blaas over ons uw Geest
opdat we opnieuw geboren worden
tot uw kinderen.
Wij vragen het U door Jezus onze Heer.

Laten wij die Geest over ons allen afroepen met het zingen van
lied 516: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”

Evangelielezing: het doopsel van Jezus

Lied 504: “Licht dat ons aanstoot in de morgen”

Homilie

Jezus is niet zomaar vanuit zichzelf tot het besef van zijn roeping gekomen als zou Hij vanaf zijn geboorte 'een god in het diepst van zijn gedachten' zijn. De verkondiging door Johannes de Doper speelde een belangrijke rol in zijn bewustwording. Johannes was een begeesterende predikant, die mensen aanspoorde op een nieuwe manier te gaan leven. Dat project heeft Jezus zo aangesproken, dat Hij zich aansloot bij deze beweging en zich door Johannes liet dopen. Nadien is Jezus zijn eigen weg gegaan en ging Hij eigen accenten leggen in zijn verwachting van Gods koninkrijk van liefde en vrede.

Vooraleer Hij daartoe kwam heeft Jezus een diepgaand innerlijk proces doorgemaakt waarbij Hij zijn eigen weg ontdekte. In de periode dat Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef, was Hij tot het inzicht gekomen dat niet rijkdom noch macht een mens gelukkig maakt, maar liefde voor ieder mens die je op je levensweg tegen komt. Tijdens zijn afzondering in de woestijn was Jezus door Gods Geest geraakt geworden en drong een diep levensinzicht aan Hem op: dat God een wereld wil van universeel broederschap, waar boven de verschillen van cultuur en belijdenis uit een diepe levensstroom mensen naar elkaar drijft en hen opent in onberekende liefde en betrokkenheid op elkaar. De nieuwe weg die Jezus zag was er een van blijmoedig loslaten van alles wat je hindert en je zorgeloos overgeven aan de nabijheid van God en van het leven.

Tweeduizend jaar later maakt een volwassen man na een intense ervaring van kracht en liefde de beslissing om zich te laten dopen en zo in het voetspoor van Jezus te gaan leven. Na een leven als schapenboer, gevlucht omdat hij niet wilde toegeven aan afpersing, kwam hij na een hele omzwerving in België waar zijn aanvraag om asiel nog altijd hangende is. In die periode leerde hij en zijn gezin dat naast de officiële procedures van een land er mensen zijn met een hart en een openheid die niet rekenen en grenzen stellen.
Zo leerden zij via hen onze taal spreken, leerden ze iets van onze cultuur en ook iets van ons geloof. Toen Alan voor het eerst in zijn leven hoorde over een herder die 99 schapen achter liet om op zoek te gaan naar dat éne, liep zijn hart over, want hij wist wat dat betekende. Voor zo'n visie wilde ook hij kiezen. Door het gebaar van de doop wil hij de oude mens afleggen en zich bekleden met Christus. Zo staat hij hier vandaag en vraagt hij om opgenomen te worden in de gemeenschap van de kerk om zo, gesteund door een gemeenschap, verder te mogen groeien in de Blijde Boodschap die Jezus aan de wereld bracht.

Doopritueel

- Overreiken van de doopkaars, terwijl Alan die aan de Paaskaars aansteekt, zingen allen
nr. 507: “Dat wij volstromen met levensadem”

* handoplegging door Christa en Annette, Betty en Denise.

God, onze Vader,
houd uw beschermende hand over Alan
laat uw Geest in hem wonen en werken
dat wrok en verdriet nooit zijn leven mogen vertekenen
maar dat hij geborgenheid en nabijheid mag ondervinden
bij U en bij de mensen.
Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon.

Belofte van dopeling, meter, volk:

Dopeling: ondervraging van Alan
Meter: Christa spreekt belofte uitbreiding
Gemeenschap: uitspreken van geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, mijn Schepper,
die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,
die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat mensen elkaar nodig hebben
om samen God te vinden,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen

Doopritus (Christa en Aileta brengen Alan naar doopvont)
zang 507: “Dat wij vol stromen met levensadem”

In Gods naam zijn de kinderen van Israël
weggetrokken uit het slavenhuis
en gingen ze op zoek naar een land van belofte.
Op deze tocht zijn ze door het water van de zee
ontkomen aan de greep van wie hen verknechtten.
Zo werd voor ons het water tot het grote teken van
bevrijding en van geboorte tot een nieuw leven.
Uit het water van de zee werden wij geboren als een nieuw volk.

Daarom, in Gods naam,
in de naam van de Vder, de Zoon en de heilige Geest
doop ik je Alan
opdat je als herboren Gods kracht moogt ondergaan
en behoren tot het bevrijde volk van God.
(Christa en Anette dopen mee)

zalving met chrisma en blazen van de Geest over de dopeling

Moge de Geest van God over je neerdalen
moge hij je kracht geven in je strijd om gerechtigheid
moge hij je troost bieden in ogenblikken van tegenslag
moge hij voor jou de toekomst zijn waardoor je leven nooit
definitief of afgesloten is.

Daarom zalf ik je in de naam van Jezus Christus
de Gezalfde van God.
En zoals eens God in de mens adem blies en Jezus na de verrijzenis over zijn leerlingen ademde, ontvang zo de levenskracht van de scheppende God.

Zang 507: “Dat wij vol stromen met levensadem”

Offergaven door de kinderen aangebracht
Groot Dankgebed: "Wees hier aanwezig", W. Vanderhoeven

Tijdens de communie zingt het Chorale Sofia het "Onze Vader" in het Russisch
Diana en Alan ontvangen voor het eerst vooraan de communie

Na de communie: lied 502: “Om te zien een nieuwe aarde”


------