------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
3 mei 2009: 4e Paaszondag (Johannes 10, 11-18)

De goede herder

Frank Cuypers

Kruisteken + verwelkoming

Intredelied : 360 – Christus is verrezen

Inleiding (door Vincent)

Vandaag gaan de lezingen over mij, de herder. Het werd wel tijd, want het is van Kerstmis geleden. En ik maak van de gelegenheid gebruik om een en ander uit te leggen, want ik denk dat er bij jullie wel wat misverstanden leven over ons beroep. Jullie denken misschien dat alle herders goed zijn omdat ze toen zo braaf bij het kindje Jezus kwamen.. maar niets is minder waar..

Er zijn eigenlijk goede herders, de echte, zoals mijn kameraden, Andreas, Phillipus, Bartolomeus en ik. Wij zijn eigenaar van onze schapen... we hebben ze overgeërfd van onze grootvaders en vaders, we hebben ze zien geboren worden en.. ja , echt waar, we zouden er ons leven voor geven.. Jullie kennen dat gevoel wel, het is alsof het onze eigen kinderen zijn.. Onze schapen kennen allemaal onze stem. Het is echt curieus..
’s Morgens, als we bij onze schaapskooi komen, roepen we hen, en alleen die van ons staan aan de deur…

Maar we hebben ook huurlingen in dienst , en dat is wat anders... de schapen “moven” gewoon niet als die kwistenbiebels hen roepen , ze moeten er vaak met de stok achteraan... en als zij een wolf zien aankomen, nemen ze de benen... pff, ze zijn nochtans jonger dan ik...

Ja, het zijn moeilijke tijden, tegenwoordig, ge kunt er niet op rekenen op die jonge mensen... en dan zijn er nog die proberen om schapen te komen stelen,
’s nachts... maar ha, ha, we zijn ze te slim af… Om beurt houden we de wacht aan onze schaapskooi, mijn kameraden en ik... en zodra er een dief iets probeert, ruiken en horen onze schapen al dat er iets niet pluis is en die blaten dan zo luid... enfin, het werkt een beetje zoals jullie alarmsysteem... en dan zetten die dieven het vanzelf op een lopen.

Maar allez, ik ga jullie nu laten hé, want ik ga nu mee met Brigitte, ze had me nodig om zich met de kinderen en jongeren hier wat te kunnen inleven in onze situatie. Ik vind dat eigenlijk wel eens tof dat ik daarvoor gevraagd word. Straks brengen we dan verder verslag uit. OK? Dus tot straks, hé...

Inleiding woorddienst

De voorbije zondagen lazen we de verschijningsverhalen van Jezus. Door Jezus verschijningen en de belofte van de Geest, krijgen de leerlingen geloof en vertrouwen om Jezus’ testament uit te voeren. Het testament over het voortzetten van Jezus’ zending : vreugde en bevrijding voor alle mensen. De teksten van vandaag en komende zondagen vertellen ons “wie” we moeten zijn om dit testament uit te voeren : vandaag Herder, volgende zondagen Wijnbouwer en vriend.

Het beeld van de Herder in het evangelie sluit aan bij de beelden die in de menselijke ziel sluimeren als archetypische beelden van het heil. De Joden zagen in God de ware Herder die zijn volk leidt, Mozes was in opdracht van God de herder en leider van zijn volk, en de Grieken kenden de herder die in een grote tuin staat en een schaap op de schouders draagt. De tuin herinnert aan het paradijs. Laten ook wij ons vertrouwen in God uitzingen.

Lied : 719 – Psalm 139 – Gij peilt mijn hart …

Openingsgebed

God en Vader,
in Jezus, herder en hoeder van mensen,
zijt Gij ons voorgegaan op de weg van het goede leven.
Versterk onze vertrouwdheid met Hem,
vervul ons met uw en zijn Geest,
overtuig ons van het goede
in elke mens die - hoe onvolmaakt ook -
zich aangesproken voelt door uw stem,
door uw woord van zorg en geborgenheid,
door uw woord van liefde
voor al wat teer is en klein. Amen.

Evangelietekst: Johannes 10, 11-18

Psalm 23 : De Heer is mijn herder (Lied 704 – samen gelezen)

Homilie

There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life”. Dit was de slogan van een recente atheistische reclamecampagne, waarover ook in Tertio vorige week verder verslag gegeven werd. Deze slogan trof mij toen ik hem voor het eerst zag, en hij trof mij opnieuw toen ik hem, in de voorbereiding van deze viering, toevallig op nieuw tegenkwam. Hij trof mij omdat hij diametraal staat tegenover mijn ervaring van mij ten diepste bij God geborgen te weten.

Wat een contrast ook met de psalm die we net gezongen hebben. Er is niet “Niemand” aan het begin, onderweg of op het einde. Er is Iemand, en Hij zorgt. Het leven heeft een herder, en wij mogen ons bij Hem geborgen weten.
Jezus zegt : Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Dit drukt bij uitstek de eenheid uit tussen Christus en de mensen. Het gaat niet over een relatie, een brug over een afstand, tussen Christus en ons; het gaat over een unieke band en over de eenheid van het “in”-zijn.

Als herder heeft Jezus een unieke band met elk van zijn schapen, met elk van ons. Hij is geen herder omwille van zijn beroep, maar omwille van zijn schapen. Jezus verenigt in zich alle kenmerken van herderschap : hoofd en tochtgenoot, machtig in de verdedi-ging tegen wolven, ook genegen en teder.

Een herder in de bijbelse zin is iemand die

  • samenbrengt en samenhoudt; het tegenovergestelde van iemand die verstrooit en tweedracht zaait en ruzie stookt in de stal.
  • zich over het zwakke ontfermt, en de achtergeblevene opwacht en verder helpt. Iemand die niet zegt : “het is spijtig, maar we moeten verder”. De echte herder gaat zelfs een stap terug als toch maar iedereen bijblijft.
  • de belofte levend houdt aan een “beloofd” land
  • zich op zeer persoonlijke wijze het lot van zijn schapen aantrekt.
  • vooropgaat en leiding geeft met de zachte kracht van de liefde. Hij loopt niet achteraan en houdt alles een beetje in de gaten, maar neemt deel aan de tocht, gaat voorop en trotseert zelf de gevaren.

Het respect voor de vrijheid is ook belangrijk. De herder laat verdwalen, maar haalt wel terug bij : hij geeft de vrijheid om over de schreef te gaan en hij sluit niet op. De poort van de stal blijft open. De leiding wordt niet met ijzeren vuist gegeven.


Met deze korte bedenkingen bij het begrip herder, hebben we één van de aspecten van de zin “Ik ben de goede herder” belicht. De “Ik ben” woorden zijn wellicht woorden van Jezus zelf, en daarom van kapitaal belang. We kunnen in de zin “Ik ben de goede herder” de klemtoon ook nog leggen op elk van de andere woorden. Telkens komt een nieuwe betekenisdimensie aan het licht.

Leggen we de klemtoon op “Ik” dan ontdekken we Jezus, die zichzelf als de goede Herder aanbiedt, exclusief en met nadruk op Hemzelf, tov de vele andere herders die zich ook komen aanmelden aan de deur van de schaapskooi. Vanuit die hechte, vertrouwelijke band kunnen wij zijn stem aanhoren als een kompas in ons leven (wat wilt Gij dat ik doe), in initiatieven van liefde, en hij staat wezenlijk achter mij.
In die kudde mag ik volop mijzelf zijn. Geborgen in de kudde vraagt het volgen van zijn stem ook telkens het maken van bewuste keuzes. Zijn stem roept mij om een vrije mens te zijn. Vrij van wat me gevangen houdt, gewoontes, verwachtingen, … en mij open stellen voor een weide van uitgestrekte mogelijkheden.
Jezus is ook voorganger, Hij gaat voor ons uit. Ook op de menselijke weg van lijden en van smart. Het gaat erover mensen voor te gaan in hun zoeken naar het gelaat van God. Dat is iets anders dan te wijzen met de vinger, maar er zelf niet binnen te gaan. Om de mensen te wijzen naar zin, de oorsprong van zin, moet men er zelf eerst binnendringen.

Met de klemtoon op “ben” komt tevoorschijn dat Jezus reëel, altijd, werkelijk en onbetwijfelbaar herder is.
Leggen we de klemtoon op “goede” herder, dan ligt de nadruk op de herder die zijn leven geeft voor zijn schapen; de huurling geeft zijn leven niet. Vele andere herders weiden vooral zichzelf. Ik moest hierbij onwillekeurig denken aan vele van onze politici, die zich vooral in deze dagen als herders in woelige tijden opwerpen.
Maar ik wil ook denken aan zovele mensen die anderen een beetje vooruit helpen, die echt herder zijn voor elkaar. We kunnen ons, ieder voor zich, zeker zulke mensen voor de geest halen.
Ik bid dat zij vertrouwen,kracht en inspiratie halen in Jezus woorden : Ik ben de goede herder.
Now stop worrying and enjoy the rest of your life.


Offerande – muziek :
(Haendel – Concerto no 6 in B flat major for harp HWV294 –Allegro moderato)

Groot dankgebed: 150 – "Die naar menselijke gewoonte" ….

Onze Vader + vredeswens

Communie – muziek : (Vivaldi – Gloria RV589 – Domine Deus (6) – The Complete Sacred Music - CD 11)

Communielied: 363 – "Een lied tot Jezus Christus / Gij zijt voorbijgegaan"

Inbreng van de nevendienst en afsluitend gebed (Brigitte)

God,
In mijn leven zijn er veel goede herders

Er zijn goede herders
Die voor mij zorgen,
Als ik ziek ben, of verdrietig

Er zijn goede herders
naar wie ik opkijk
Omdat ze een voorbeeld zijn
Van hoe ik graag zou willen leven

Er zijn goede herders
Die me helpen bij het kiezen
Me goede raad geven
als ik het moeilijk heb

Er zijn goede herders
Die me veel warmte en liefde geven
Zelfs op momenten dat ik het niet verdien
Van hen krijg ik warme knuffels
Tederheid en aandacht

En U, mijn God,
U bent al deze goede herders bij elkaar
en nog veel meer
Zij geven me immers een beetje
Van wat U me oneindig geven kan

Aankondigingen en zegen

Muziek

------