------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
23 januari 2011: Van crisis in de kerk
                             tot nieuwe vormen van christen zijn

“Het bijzondere aan de crisis is, dat ze de deur opent voor het bedenken van nieuwe vormen van christen zijn”

André Benoit

Openingslied : 102 Onze hulp is in de naam van de Heer

Verwelkoming

Bij de lezingen van deze zondag vinden we het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen maar ook een stukje uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Naar deze passage uit de brief willen we luisteren bij het begin van deze viering.

Lezing 1Kor, 1 10-17

Woorddienst 1

In deze oproep tot eensgezindheid komt een merkwaardige redenering voor. Paulus maakt brandhout van de tendens in de gemeenschap om onder elkaar onderscheid te maken naargelang door wie men gedoopt is: “ik ben van Paulus... ik van Apollos...ik van Kefas...ik van Christus...”.
In feite, zegt Paulus, zijn we allen gedoopt in de naam van Christus, wie gedoopt heeft is niet van belang. En als om duidelijk te maken dat hij met dit soort van profilering van de bedienaars niets te maken wil hebben, zegt hij ietwat spottend dat hijzelf godzijdank (bijna) niemand van deze gemeenschap van Korintiërs gedoopt heeft en dat zijn missie er niet in bestond ‘te dopen’ (of zo veel mogelijk te dopen?) maar wél te verkondigen en dit niet op basis van welsprekendheid maar wel van de kracht van het kruis van Christus.
Is het te ver gezocht om dit in onze context te vertalen als: het ritueel en de bedienaar ervan zijn op zichzelf niet belangrijk, wel moet het ritueel de uitdrukking zijn van zich te bekennen tot iets of iemand en iemand daartoe overhalen (door te verkondigen) moet niet op ingewikkelde welsprekendheid berusten maar op de wervende kracht van een manier van leven ?
En zitten we dan niet midden in thema’s die voorkomen in de discussie over wat de crisis van de Kerk genoemd wordt? (Herinner u ook de viering van Geert van vorige zondag). Over deze crisis willen we het in deze viering hebben. Maar laat ons eerst bidden

Gebed

Lied 364 Om te zien een nieuwe aarde

Sinds het uitbreken van de pedofilieschandalen in de Kerk, kregen we in de media een lawine van artikelen over deze crisis in de Kerk. Structurele kenmerken van de katholieke Kerk waaronder het verplichte celibaat voor priesters en religieuzen en een cultuur van geheimhouding kwamen ook uitvoerig aan bod in de overvloedige berichtgeving en opiniestukken. Het ging al zo slecht met de Kerk: spectaculaire terugloop van het aantal kerkgangers, zo goed als geen seminaristen meer, dramatisch priestertekort... En dan nu nog de onthutsende affaire van de pedofilie in eigen huis.

Met dit alles is een andere discussie over crisis in de Kerk wat ondergesneeuwd geraakt. Zo kreeg de open brief aan de bisschoppen van de bekende theoloog Hans Küng slechts een kortstondige media-aandacht. Hij verscheen dan ook in april vorig jaar. En dan stond vrij kort daarna het pedofiliedossier al klaar om alle aandacht op te eisen. De titel van de brief was nochtans spectaculair genoeg: “Gehoorzaam God, niet de paus”, zo de oproep van Küng aan de bisschoppen...

De grote klacht van Küng –die niet van hem alleen is- is dat de belangrijke vernieuwingen van de Kerk die door het Tweede Vaticaans Concilie ingezet werden, in feite grotendeels beperkt, afgeremd of zelfs gewoon genegeerd werden. Het eigen grote gelijk in de gesprekken met andere Kerken en godsdiensten of met wetenschap en samenleving werd niet opgegeven (zie bv de encycliek Humanae Vitae die zo velen van de Kerk verwijderde). Van de collegialiteit en de decentralisatie in het bestuur van de Kerk kwam niets fundamenteels in huis. Evenmin over openbaarheid van bestuur. Het open debat over het celibaat kwam er niet. De traditionele opvattingen over het ambt werden niet grondig gewijzigd.

In het algemeen lijkt de Kerk te zeer te blijven vasthangen aan de stijl van een autoritair en op zichzelf gekeerd apparaat waar regelgeving en contrôle zwaarder wegen dan respect voor vrijheid, inzicht en geweten en dan dienst aan het volk Gods en liefde voor de mensen. De regulering van de liturgie waaraan aartsbisschop Léonard ons onlangs herinnerde is hiervan een mooie illustratie. Zo bv de regel dat bij afwezigheid van een priester in de viering, er een stola over een lege stoel moest gehangen worden, waarbij Marcel en ik ons afvroegen of we vandaag een paar van mijn windels over een stoel zouden hangen. En typerend is ook wel wat een vriendin van ons, ons onlangs vertelde. Zij werkt mee aan de pastoraal in haar parochie en zal uitgenodigd worden op een bijeenkomst met de aartsbisschop naar aanleiding van zijn bezoek aan de parochies. In de voorbereiding hierop werd door de pastoor iedereen op het hart gedrukt ‘niets negatiefs te zeggen...’

Lied 218 Uit uw verborgenheid

Met uitingen van dit soort Kerk zijn we in de loop van ons leven wel allemaal in kontakt gekomen. Uit mijn Latijns-Amerika tijd herinner ik me de vele gevallen van repressief optreden van het Vaticaan tegen sociaal geëngageerde en door de lokale kerken geliefde bisschoppen en priesters en een benoemingspolitiek die erop gericht was bepaalde bisdommen weer in de pas te brengen, met Opus Dei bisschoppen waar mogelijk.
Of het bezoek van de paus aan Nicaragua, nog in de positieve periode tijd van de Sandinistische revolutie, een land geteisterd door het geweld van de zogenaamde contra’s. Waar op het vliegveld de priester-dichter Cardenal, tevens minister van Cultuur, op de knieën viel om de paus te begroeten, maar van deze alleen als tegengroet het vermanende opgeheven vingertje te zien kreeg: want een priester mocht toch niet aan politiek doen.

Wie herinnert zich niet Humanae Vitae, en hoe in onze kringen iedereen verbijsterd het hoofd schudde en zei ‘hoe is het toch mogelijk’? Ik herinner me ook hoe ik met ongeloof reageerde op de mededeling van vrienden dat zij als uit de echt gescheidenen en nu met elkaar samenwonenden, niet meer tot de communie toegelaten werden.

Welke gevoelens roepen zulke ervaringen op? Dat variëert nogal volgens fases in je leven. De verontwaardiging is wel een constante, soms wil je er iets aan doen, soms overheerst de verzuchting dat het hele Vaticaanse apparaat als een speelgoedhuisje in diggelen zou vallen, soms kan het je niet meer schelen en denk je “laat ze maar doen en zeggen wat ze willen, ik trek het mij al lang niet meer aan, ik zit goed in de lokale gemeenschap waar ik lid van ben”.
Maar soms word je dan toch weer ongemakkelijk bij je tendens om op de eigen gemeenschap terug te vallen. Dit gebeurt bv. naar aanleiding van de brief van Küng aan de bischoppen of van het initiatief van twee gelovigen voor het lanceren van een petitie voor een geloofwaardige en bevrijdende Kerk. Luisteren we even naar deze petitie die op 24 december 2010 aan de bischoppen overhandigd werd, ondertekend door meer dan 6800 mensen.

Lezing van de petitie

Weten dat twee mensen zulk een initiatief nemen. Weten dat in vele parochie- of andere gemeenschappen op een bevrijdende en inspirerende manier kerk gevierd wordt, niet arrogant of provocerend maar wel met ‘de vrijheid van de kinderen Gods’. Weten dat er soms ook initiatieven van ontmoeting en uitwisseling tussen zulke gemeenschappen gerealiseerd worden. Dat alles geeft een gevoel van hoop en een gevoel van Kerk-zijn dat ruimer is dan je eigen lokale gemeenschapservaring en maakt je meer attent op mogelijkheden om samen zichtbaar te worden en al eens meer samen te werken of samen te reageren. Luisteren we tot slot nog naar enkele passages uit een voordracht van Le Gendre, auteur van het boek Biecht van een kardinaal.

Onze tijd en onze samenleving liefhebben.
De tederheid van God gestalte geven.
Menselijkheid brengen waar het mensonterende is.
Jezelf niet in een dominante positie plaatsen.

Het bijzondere aan de crisis is dat ze de deur opent voor het bedenken van nieuwe vormen van christen-zijn. Aangezien de structuren verzwakt zijn, groeit de vrijheid om initiatief te nemen.

Het volstaat dat ieder van ons deze vraag van Jezus aan Petrus in zich laat weerklinken: "Heb je mij lief?" En dat wij antwoorden: "Gij weet dat ik U liefheb." Het is op die intieme dialoog dat de Kerk ontstaan is.
                    

Lied: 510 "Wees hier aanwezig"
Muziek bij offerande
Groot Dankgebed
Muziek bij Communie
Lied: 267 "Dat wij als wachters..."
Slotgebed

------