------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
22 mei 2011 : Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij

Jezus' aanwezigheid in onszelf

Lut Lemmens

Lied nr 568: Wij zoeken u

Inleiding

Heel hartelijk welkom in deze viering. In alle tradities wordt gezongen en gebeden waardoor het denken stil valt en de geest tot rust komt. Dan kan het hart worden geopend in overgave en kan men een glimp van de goddelijke aanwezigheid ervaren. Daarin verdwijnt het gevoel van afgescheiden zijn en is er geen dualiteit, maar eenheid.
“Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden.”

In deze viering nodig ik jullie uit bewust stil te worden vanbinnen en samen te zijn in de aanwezigheid van Jezus. Al zingend en biddend verbinden we ons met Hem en met elkaar. Tussendoor maken we het stil in onszelf en gaan we naar binnen in wat ik noem onze eigen heilige ruimte. Het is daar dat we Jezus persoonlijk kunnen ontmoeten en ons kunnen voeden aan zijn liefdevolle aanwezigheid en zijn goddelijke energie.

Vanuit die verbondenheid kunnen we onze zorgen en pijn aan Hem geven en bidden om genezing of verlichting van problemen of lasten. In die verbondenheid is er ruimte voor het loslaten van verdriet en pijn, waardoor ze worden verzacht. In die heilige aanwezigheid kunnen we tegelijkertijd nieuwe kracht opdoen, onszelf herbronnen en opladen en nieuwe levensvreugde putten, rechtstreeks aan de Bron. In de stilte kunnen we Zijn appèl horen, inzichten krijgen en leiding ontvangen. Zelf ervaar ik vaak een diepe vrede die me helpt met het aanvaarden van al wat is. In sterke momenten ervaar ik zo’n intense vreugde dat ik me opgetild voel en zoveel energie krijg en volstroom met licht en universele liefde. Pure gelukzaligheid.

Vanuit mijn eigen ervaring neem ik jullie in deze gebedsviering mee in het samen bidden, zingen en stil zijn als mogelijkheid om Jezus aanwezigheid in onszelf dichterbij te komen.

Openingsgebed

Heer Jezus
Wij zijn hier samen in uw naam
Wij openen onze geest en ons hart voor uw aanwezigheid
Maak ons hart en ons gelaat zacht en ontvankelijk
Vul ons wezen met uw liefde
Neem van ons af wat ons bezwaart
Vergeef ons waar we faalden of tekort kwamen
Maak ons mild voor onszelf en anderen, zoals jij was
Blijf ons nabij ook als wij ons afkeren in angst of ontreddering
Als we opgeslorpt worden door de drukte van het bestaan
Blijf bij ons, leid ons en toon ons de weg
Jij die de weg bent, de waarheid en het leven.

Maken we het stil vanbinnen om te voelen wat ons hart of ons geweten bezwaart. In het lied ‘wat ik gewild heb’ leggen we dit vervolgens van ons af en erkennen we onze goddelijke natuur.

Lied nr 315: "Wat ik gewild heb"

Toen ik klein was, zag ik mijn oma’s en groottantes vaak het rozenhoedje bidden. Ook mijn tante nonneke nam me soms op sleeptouw om Weesgegroetjes te bidden. Vervelend vond ik dat niet, maar met de jaren begreep ik toch niet waar het toe diende. Ik bad liever met mijn eigen woorden en vanuit mijn eigen leven. Toch begrijp ik nu de kracht van dat repetitief bidden of zingen vanuit de ervaring die ik heb met het mantra-zingen. Door het herhalen van steeds dezelfde klanken of woorden, valt het dagdagelijks denken stil en komt de geest tot rust.

Vanuit de aandacht voor de inhoud van de woorden of vanuit de intentie die aan het bidden of zingen voorafgaat, komt men in een andere toestand dan de dagdagelijkse. Zorgen en spanning vallen van je af en er komt ruimte voor sereniteit en verbondenheid. Wanneer dit in groep gebeurt, is de werking nog sterker, vandaar ook het belang van het samenkomen in gemeenschap. Ieders eigenheid en eventuele scherpe kantjes verzachten en versmelten tot samenhorigheid en liefdevolle verbondenheid. Daarin kunnen wonden helen en zie je mensen groeien en zich ontplooien. In die toestand van liefdevolle genade kom je steeds dichter bij je goddelijke kern en leef je meer en meer vanuit je goddelijke natuur. Ik heb dan het gevoel geleid en geliefd te worden en deel van een groter geheel.

In onze traditie is het Jezus die ons voorging en de weg bereidde en ons opriep hem te volgen om net zoals Hij, één te worden met de Vader. Maranatha is een inscriptie in het Aramees die ik vond in een klein kapelletje tijdens een wandeling, waar precies weet ik niet meer. Daaronder stond de vertaling ‘kom, heer Jezus kom’. Dit raakte me diep en daagde me uit er een mantra van te maken. Vandaag zing ik een heel eenvoudige melodie voor, zodat het zingen moeiteloos gaat. Dan kunnen we na een paar keer de ogen sluiten en naar binnen gaan en ons overgeven aan de bede ‘kom heer Jezus kom’ .

We zingen met de intentie onszelf te openen voor Jezus’ aanwezigheid en ons dieper met Hem te verbinden. Als ons denken weerstand biedt door oordelen te vellen, sluiten we ons bewust opnieuw aan bij het zingen zodat het denken tot rust kan komen. De ogen sluiten helpt daarbij, net als het voelen van de vibraties van de klank en het houden van de aandacht bij onze intentie. Al zingend openen we ons hart meer en meer zodat het kan worden gevuld met onze liefde voor Hem en Zijn liefde voor ons. Na het zingen bewaren we de stilte en vertoeven we nog even in de kring van liefde en licht die op deze manier kan ontstaan. In deze stilte kunnen we thuis komen bij onszelf en bij God, Zijn liefde ervaren en zijn appèl horen.

Zingen : ‘Maranatha’

Inleiding op het evangelie

Het evangelie van vandaag komt uit het 14de hoofdstuk van Johannes . De apostelen zitten vanuit hun denken vol vragen waaruit blijkt dat ze amper de grootsheid van Jezus ’missie en boodschap kunnen bevatten. Jezus’ antwoord heeft het niet over begrijpen, maar over geloven en inzien. “Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek ik niet uit Mezelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, Zijn werk verricht…..Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.”

Met ons rationeel verstand kunnen we net zomin als de apostelen vatten dat Jezus één is met de Vader en dat de Vader doorheen Hem werkt en spreekt en Zijn Liefde deelt. Vanuit bewustzijn echter, en vanuit ons open hart, komen deze woorden heel anders binnen. Dan kan dit evangelie glashelder en tastbaar worden en ons geloof in de eenheid van Vader en Zoon versterken. En beseffen dat ook wij deel uitmaken van dat liefdevolle grote bewustzijn.
Dan krijgt het appèl van Jezus om Hem te volgen een heel andere dimensie. We hoeven dan ons leven daarom niet drastisch te veranderen, behalve dan wellicht regelmatig de tijd nemen om ons met Hem te verbinden bvb voor we aan onze dagtaak beginnen. In alles wat we doen, kunnen we dan die liefdevolle verbondenheid integreren. Ook de afwas doen, ons gedrag in het drukke verkeer , internetten, boodschappen doen… dat alles kunnen we met liefde doen en met de intentie Jezus na te volgen om zoals Hij de liefde van de Vader uit te stralen. Elk beroep of elke taak gebeurt met een andere kwaliteit als we bezield zijn van deze missie van licht en liefde. In de kleine dingen stralen we dan ons geloof en liefde uit en delen we het met anderen en doen we de werken die Jezus deed. Daar worden we in dit evangelie toe uitgenodigd.

Evangelie uit Johannes 14, 1-12
Lied 369: "Als een levende"
Onze Vader
Lied 196: "Moge de zegen van god op je rusten"
Ontvangen van de hostie

Slotbezinning van Hans Stolp

Een kring van vrienden omringde hem.
Het waren er twaalf. Hij was hun onbe-
twiste leider. Hun vadervriend. Hij
bond hen samen. Ze leefden in die

ruime cirkel van licht en liefde die
hij om zich heen verspreidde. Ze groeiden
er tot wie God Zelf hen bestemd had: als
dragers van het licht zouden ze ook zelf

alleen en los van hem dat licht, die
liefde om zich heen verspreiden. Zouden
ze op hun beurt vadervriend en moeder-
vriendin zijn van die kleine kring van

vrienden en vriendinnen die hen zoeken
zouden. Zouden zij op hun beurt die kleine
Kring verheffen tot lichtdragers. Zo zou
het doorgaan: licht dat geschiedenis maakt.

Lied 587: "Vleugels van vertrouwen"

Slotgebed Vrij naar Sytse de Vries

Als alles stil wordt
Om ons heen
Als ook binnen in ons
De stilte wordt ontdekt
Laat dan, lieve god, die stilte klinken
Zodat we jouw appèl goed kunnen horen.

Geef ons de ruimte voor die stilte
Waarin de zwaarte van de dag
Van onze schouders wordt genomen
Waarin wij thuis komen
Bij U en bij onszelf

Wij zegenen onze God Vader, Zoon en Geest

------