------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
29 december 2013 : "Bezield Verband",
     
     motor van de hervorming van de Kerk in Vlaanderen

Jef Schoenaerts en Lut Saelens

Openingslied: “Heden zal uw redder komen”

Welkom

“Rijke mensen opgesloten, open mensen vinden Hem…”
Laten we onze geest en ons hart openstellen om onze god te ontvangen die wij noemen: Vader, Zoon en heiligende Geest. Amen.

We zijn deze viering gestart met een prachtig en krachtig kerstlied. Een kerstlied dat die onvoorstelbare, onverwachte god van ons probeert in beeld te brengen. Een god die komt als een kind, ongewapend, zonder macht, kwetsbaar, geschonken, niet gemaakt.
Wat een ongehoorde, bijna ongelooflijke god! Een god bovendien die enkel te bespeuren is voor mensen die op hun beurt ook zelf ongewapend, zonder macht, kwetsbaar zijn en op uitkijk staan naar het geschenk. Wat een ongehoorde, bijna ongelooflijke uitspraak!
De liederen geven ons vandaag de kans om deze kerstboodschap vandaag verder in ons te laten doordringen opdat we steeds meer vertrouwd zouden raken met dit mysterie dat alle kennen te boven gaat.

In de woorddienst zullen we stilstaan bij het nieuwe netwerk binnen katholiek Vlaanderen dat op 30 november op het publieke forum is getreden onder de naam “Bezield Verband”.
In de viering van 8 september heb ik al eens uitgebreid aandacht besteed aan het belang – ook voor onze gemeenschap – om verbonden te blijven met de vele geloofs-gemeenschappen elders in Vlaanderen die elk op hun manier proberen om geloof en hedendaags levensgevoel samen te houden. Ik vermeldde toen hoe het Manifest “Gelovigen nemen het woord” de stem liet horen van 8233 gelovigen in Vlaanderen. Om nauwkeuriger in te schatten hoe die mensen hun geloof en hun kerkbehoren benoemen en beleven werd een wetenschappelijk onderzoeksproject opgestart.

Op zaterdagvoormiddag 30 november werden de resultaten van dat uniek onderzoek bekend gemaakt op een symposium in Antwerpen. Tegelijk werd het nieuwe netwerk “Bezield Verband” boven de doopvont gehouden. Lut Saelens ik ikzelf waren erbij op 30 november en willen elk een onderdeel van die dag belichten. Ik zal straks enkele bedenkingen geven bij de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek. Lut zal in een tweede deel de startgesprekken binnen Bezield Verband op diezelfde zaterdag 30 november toelichten.

De verbinding tussen beide delen binnen deze viering wordt gevormd door een lezing uit Handelingen hoofdstuk 4 waarin de eerste christenen er ons via hun levenswijze op attent maken waar het in het christendom op aankomt.
Laten we het eerst stil maken in en rondom ons en ons verbinden met de vele mensen die “geschonden” op onze weg komen:
- de 100.000den op de vlucht voor oorlogsgeweld in Zuid-Soedan en in Syrië,
- de velen op zoek naar toekomst die ook vandaag weer Lampedusa proberen bereiken,
- de groeiende groep mensen in België die in armoede leven en het zonder steun niet redden,
- allen die leven in onvrijheid en gebukt gaan onder uitbuiting….
“Hun stem zal mij roepen, mij vragen om antwoord…” zingen we in lied nr.273

Acclamatie “Telkens geboren”

Gebed

Tot U bidden wij, Heer, voor ons die kerk zijn.
Help ons om verdeeldheid te voorkomen,
en om vooroordelen
en bittere beschouwingen te vermijden.
Help ons de eenheid van uw kerk te versterken
in de duizend gezichten van uw volk.
Help ons om het immense netwerk te ontdekken
van verborgen heiligheid,
gevormd door de levende stenen van uw kerk.
Leer ons haar niet te bouwen
als een voorgeprogrammeerd project
maar haar te laten groeien onder
de zon van uw voorzienigheid.
Maak dat wij luisteren naar alle mensen
zodat we in onderlinge dienstbaarheid
meedelen in hun wanhoop en in hun hoop,
en met hen ons zullen bevinden
op dezelfde weg die Christus volgt.
Moge uw kerk
in haar bezinningsproces de frisse wind voelen
en de kracht die zij nodig heeft
om vandaag het evangelie te verkondigen.
dat de kerk in aller ogen
een open deur mag zijn, een bron ten leven,
een nieuwe lente

Preek (deel 1)

Het onderzoeksinstituut IKKS heeft via een online-enquête 4088 gelovigen - overwegend actief geëngageerden binnen de Kerk - ondervraagd over hun geloofsbeleving en hun kerkbeleving. Wetenschappelijk gezien is dit een ruime onderzoeksgroep die representatief werd samengesteld en daarom relevante gegevens opleverde.
Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op die mensen in de onderzochte groep die eerder al het Manifest hadden ondertekend. Dat gaf deels voorspelbare resultaten met o.a. een sterke vraag naar het voorgangerschap van leken in plaatselijke gemeenschappen of de dringende vraag naar het toelaten van gehuwde mannen en vrouwen tot het priesterambt. Niet zozeer wát beweerd werd was verrassend maar wel dat zo’n grote groep dit sterk beaamde.

Ik wil nu slechts kort focussen op één element uit het onderzoek nl. de kijk van vele mensen op de vernieuwing in de kerk en daarnaast stilstaan bij enkele toekomstperspectieven voor een hervormingsproces die de onderzoekers zelf formuleren.

Als eerste gegeven is er dus de vraag naar mogelijke vernieuwing in de kerk.
Dat een grote meerderheid stelt dat de Kerk in een grote crisis verkeert, is opnieuw niet verbazingwekkend. Wel verrassend vind ik is dat nog steeds de helft van hen vindt dat vernieuwingen best uitgaan vanuit de Kerk zelf. 70% vindt dat die hervormingen bovendien best starten op het lokale niveau en vanuit de behoeften van lokale geloofsgemeenschappen.
Ik hoor daarin dat het instituut Kerk nog altijd een beperkt krediet krijgt om concrete stappen te zetten: wat zijn wij Vlamingen toch geduldige mensen… Verrassend daarbij is ook dat de lokale gemeenschap centraal komt te staan want de boodschap luidt: de behoeften van de lokale geloofsgroepen zijn richtinggevend voor vernieuwing. De meest precaire behoefte ontstaat als een vaste voorganger niet langer beschikbaar is. Op dat concrete probleem reageert maar liefst 85% met de stelling dat mits bepaalde voorwaarden geschikte mensen uit de eigen groep dan gewijd moet kunnen worden tot voorganger. We komen zo dicht bij het principe dat de gemeenschap recht heeft op voorgangers en die zelf ook best kiest. Geen kleinigheid en dus denkstof wat hier de meerwaarde van is en wat valkuilen zijn.

Tweede item: welk toekomstperspectief reikt de onderzoeksgroep zelf aan?
Ik selecteer drie suggesties en plaats er meteen telkens zelf een overweging bij…
1. Of de Kerk hervormd moet worden is geen vraag want hervormen is een noodzaak. Die hervorming van de kerk is intern belangrijk. Maar ook extern is ze van groot belang als een kans op aansluting bij de post-seculiere samenleving in Vlaanderen. Een beetje lapidair zou je kunnen zeggen: voor de kerk is het hervormen geblazen of totaal irrelevant worden in de maatschappij.

2. Vermijd navelstaren want niemand heeft het gelijk aan zijn kant! Vindplaatsen van kansen liggen bij elkaar en in de brede samenleving. Ook hier een lapidaire uitspraak: op je eiland zal je wel gelijk hebben maar is er geen groeikracht.

3. Gebruik de luxe van de interne diversiteit binnen de Kerk. Verscheidenheid hoeft eenheid niet in de weg te staan als men er wijs mee omgaat.
Het belang van het onderzoek voor de geloofsgemeenschappen die een kerk-hervorming gunstig gezind zijn, ligt m.i. in het feit van mekaar te weten hoe breed standpunten gedeeld worden én dat bepaalde ideeën stilaan gemeengoed worden zoals het recht van een gemeenschap op een voorganger die bij voorkeur uit de eigen groep gekozen wordt.
Tot slot nog praktisch: je kan zelf de resultaten van het onderzoek bekijken op www.bezieldverband.be.

Lezing Handelingen 4,32-36
Lied “Geen weg is te lang”

Preek (deel 2)


Tafelgesprekken Bezield Verband
Ik wil het hier even kort hebben over de tafelgesprekken die voor de deelnemers op 30 november in de namiddag werden georganiseerd om maximale inbreng van iedereen te garanderen. De gespreksthema’s waren gegroepeerd rond vier uitdagingen:

- 1. Creatieve trouw aan de traditie: hierbij werd vooral gefocust op de vraag hoe nieuwe perspectieven kunnen geopend worden en hoe geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen, dit alles met respect voor de traditie.
- 2. De tweede uitdaging focuste op hoe te komen tot zelforganisatie als kerkgemeenschap. Hierbij had men ook aandacht voor de financiële aspecten.
- 3. De derde uitdaging focuste op concrete nieuwe perspectieven: hoe die vorm geven en hoe hiervoor een draagvlak vinden.
- 4. De vierde uitdaging betrof de toekomst voor Bezield Verband en de volgende stappen die BV moet zetten om echt beweging en verandering te brengen.

De deelnemers konden per uitdaging plaatsnemen aan een tafel met een begeleider/verslaggever. Na de bespreking van een uitdaging werden we uitgenodigd aan een andere tafel plaats te nemen met andere deelnemers en een andere begeleider. De verslagen van de besprekingen werden achteraf gebundeld door de werkgroep van BV en zullen in de toekomst verder de basis vormen voor mogelijke acties. Ik vond dat een methodiek die ook voor FF een interessant alternatief zou kunnen zijn voor ons kerkberaad omdat met deze benadering een meer optimale participatie van elke deelnemer mogelijk is.
Eerder dan een samenvatting te brengen van deze gebundelde verslagen wil ik kort een aantal punten aanstippen die mij troffen en waarvan ik denk dat ze voor ons interessant kunnen zijn.

Vooreerst de focus en aanpak bij Bezield Verband
: Wat mij aangenaam verraste was dat men BV niet te veel wil structureren en formaliseren, maar het heel open en dynamisch wil houden en de inspiratie niet alleen vanuit de aangesloten kerkgemeenschappen wil putten maar ook vanuit verschillende invalshoeken wil laten komen: andere godsdiensten, -culturen, de kunstenaarswereld, het ganse middenveld en ook minderheidsgroepen in onze samenleving. Men wil dus zeker geen nieuw soort formele kerk worden, naast of tegen de bestaande kerkelijke structuren. BV moet vooral dwarsverbindingen tot stand brengen tussen diverse kerkgemeenschappen: gemeenschappelijke thema’s identificeren voor uitwisseling en versterkte werking. De initiatiefnemers zijn er waakzaam over om niet alles naar zich toe te trekken maar om ruimte te laten voor zoveel mogelijk inbreng vanuit de meest diverse hoeken.

Vervolgens was de invulling die de deelnemers gaven aan de uitdaging: creatieve trouw aan de traditie. De behoefte om de bijbel, de sacramenten en de traditionele religieuze praktijken en rituelen te benaderen en te interpreteren vanuit een hedendaagse maatschappelijke en spirituele context werd herhaaldelijk aangestipt. Hierbij heeft men behoefte aan een nieuwe taal en nieuwe rituelen en aan meer creatieve manieren van vieren.
Om dit te kunnen realiseren dient men aandacht te besteden aan:

* Het inzetten van de juiste mensen met de gepaste talenten en vorming. Hierbij is inspraak nodig van de gemeenschap. Ook minder geschoolde mensen kunnen een belangrijke rol spelen mits een gepaste aanpak. Mensen hoeven ook niet te lang in bepaalde rollen te zitten zodat ze er niet gaan in vastroesten.
* Aangepaste vorming: leerhuizen rond bijbel en geloofsverdieping, catechese voor jong en oud. Vorming toegankelijk maken ook voor andere gemeenschappen eventueel via internet.
* Onderlinge uitwisseling van “good practices” tussen kerkgemeenschappen en netwerking: bij elkaar op bezoek gaan…ook uitwisseling via de BV website en de websites van de kerkgemeenschappen.

Wat de uitdaging van zelforganisatie van de gemeenschappen betreft werd de nadruk gelegd op het formuleren van een visie en het identificeren van de vereiste competenties, niet alleen inhoudelijk maar ook op vlak van moderne media en internet, financiën, juridisch, organisatietechnieken en democratische besluitvorming, communicatie etc…Indien er intern niet voldoende talenten aanwezig zijn zouden we meer mensen extern moeten aanspreken of vorming aanbieden, eventueel over de kerkgemeenschappen heen. Zo zou bvb het programma dat voor SHARE werd ontwikkeld ook kunnen beschikbaar gesteld worden voor andere groepen.
Op vlak van financiën stelde men de vraag men niet een rechtvaardiger verdeling van de huidige publieke inkomsten voor de eredienst moet nastreven.

Wat de uitdaging om als vernieuwde kerk een stem te hebben betreft beseft men het belang van een groter draagvlak voor de betrokken groepen. Hierbij kan het zinvol zijn om initiatieven uit te werken over de grenzen van de concrete kerkgemeenschap heen. Voor gemeenschappelijke thema’s (bvb het lijden, stervensproblematiek etc…) zou men ook kunnen aansluiten met groepen buiten de kerkgemeenschap: migranten, de socio-culturele wereld, mensen met andere geloofsovertuiging. Hen ook vragen naar feedback over de manier waarop wij werken.
Veel aanwezigen vonden ook dat BV meer aanwezig zou kunnen zijn op het publieke forum met opinieartikels in de pers en ook in Kerk en Leven en Tertio. Onder andere ook door publicatie van open brieven aan de paus, vluchtelingen, bisschoppen. ..Iedere kans om zichtbaar te worden dient gegrepen te worden.

Tot daar de belangrijkste ideeën. Indien we als kerk willen voortbestaan zijn initiatieven als BV volgens mij levensnoodzakelijk. Laat ons hopen dat de eerste zaadjes die gezaaid zijn overvloedig vrucht zullen dragen zodat een nieuwe spiritualiteit, waaraan onze maatschappij zo’n behoefte heeft verder van onderuit kan groeien. Amen.

Muziek
“Oergebaar”
Eucharistisch gebed “Liever een kind”
Onze Vader
Muziek tijdens de communie en daarna communielied “Kleine psalm”

Mededeling: Kerstbrief van Bezield Verband aan paus Franciscus

 


------