------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
29 mei 2016: De kracht van de stilte

Lut Lemmens

Verwelkoming


Hartelijk welkom in deze viering!
We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en zijn bezielende geest .
Op deze prachtige plek verbinden we ons ook in dankbaarheid met moeder aarde en alle krachten van de natuur.
Als thema voor vandaag koos ik : "de kracht van de stilte". Ik nodig jullie uit dieper in de stilte te gaan en de goddelijke kracht ervan te genieten.
De strofe van lied 795 ‘hier in de stilte verzameld’ is daartoe een prachtige aanzet.

Inleiding


In de lezing uit het evangelie van Markus horen we vandaag hoe Jezus zijn apostelen uitnodigt om naar een eenzame plaats te gaan en daar alleen te zijn en wat te rusten. Op een andere plaats lezen we dat Jezus de berg opging om alleen te zijn en te bidden tot zijn Vader. Dat thema van alleen zijn in stilte is me steeds opgevallen als een belangrijk element in Jezus zijn leven
In mijn eigen leven is het een onmisbaar ingredient geworden om gelukkig te zijn. Vandaar mijn verlangen om hierbij stil te staan en mijn ervaringen en inzichten daaromtrent met jullie te delen. Als we het stil maken in onszelf komen we vaak onze kleine kantjes tegen. Dan helpt het om vergeving te vragen en onszelf te vergeven.

Zingen we lied 412: "Wat ik gewild heb"

Openingsgebed

Jezus,
Zoals jij een eenzame plek opzocht om te bidden, keren wij ons naar binnen en maken wij het stil in onszelf …
Help ons het voortdurend gebazel van onze gedachten tot rust te brengen…
Help ons de adem van uw Geest in te ademen…
Laat Uw liefde in ons hart binnenstromen zodat het kan verzachten…
Laat Uw energie van licht en liefde zich versmelten met de onze …
Breng ons bij onze goddelijke essentie…
Wij danken u voor uw uitnodiging tot rust en stilte…
Wij danken u voor uw aanwezigheid
Voor uw grenzeloze liefde en verbondenheid met de Vader,
met Maria en alle levende wezens
Amen

Inleiding op het evangelie

In de meeste tradities is stilte een belangrijk element om hart en geest te openen voor het Goddelijke. Ook in onze contreien is er de laatste jaren een vrijwel onbeperkt aanbod op vlak van meditatiemogelijkheden, yoga, stille wandelingen, alternatieve retraites en ga zo maar door. Veel inzichten en technieken uit andere tradities vinden hier nu ook hun weerklank en helpen de vaak dolgedraaide moderne mens telkens opnieuw in zijn of haar eigen centrum te komen en een evenwicht te vinden tussen denken en voelen, gewaarzijn en intuitie.
Ook alternatieve spirituele boeken en stromingen leveren waardevolle inzichten en verruimende perspectieven op vlak van zingeving en geloof. Pas als we in evenwicht zijn met onszelf en uit het drukke doen stappen, kunnen we in verbinding komen met dat wat het gewone dagdagelijkse doen en denken overstijgt.
Een zeer hoopvol gegeven vind ik dat, en ook voor mij een betekenisvolle aanvulling en verdieping bij mijn geloofsbeleving binnen onze katholieke traditie. Voor mij blijft de boodschap van Jezus een fundamenteel anker en zijn uitnodiging om zijn voetspoor te volgen een belangrijk kompas. Luisteren we nu naar de lezing van Markus.

Evangelie Markus 6, 30 - 32

De apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.’ Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn.

Homilie

Ik zie het voor me hoe de leerlingen elkaar ontmoeten en zich rond Jezus scharen om uit te wisselen, vragen te stellen, raad en onderricht te krijgen. Ik voel daarbij de liefdevolle aanwezigheid van Jezus, zijn bemoediging en inspiratie. Ze werkten hard, ieder volgens eigen talenten en kunnen. Eenvoudige mensen waren het, geen geleerden; de geleerden stelden kritische vragen en hielden zich sterk vast aan oude wetten en tradities. De leerlingen waren bereid onvoorwaardelijk de weg te gaan die jezus hen voorging. Hij onderrichtte hen door te zijn wie Hij was en door de missie die Hij van zijn Vader kreeg, met hen te delen. Hun samenkomsten waren herbronnend en intens. De raad van Jezus om mee te gaan naar een eenzame plaats om alleen te zijn en te rusten zie ik als een uitnodiging voor hen, maar ook voor elk van ons om na hard werken en doen opnieuw tot jezelf te komen, je lasten los te laten en af te geven, in gesprek met god te gaan , energie op te doen en inzicht te ontvangen.
Het was niet alleen in hun contact met Jezus dat hun relatie tot God zich verdiepte, maar ook in het alleen zijn in de stilte om bij zichzelf naar binnen te gaan.

2de lezing. Luisteren we nu naar de woorden van Osho: Osho-Zen-tarot handboek, pp. 70-71 (Uit hoofdstuk XVII. "Stilte")

Wanneer je naar binnen gaat, raak je aan een nieuw soort stilte: de aanwezigheid van stilte zelf. Ze is niet alleen afwezigheid van geluid, ze is iets volkomen positiefs, bijna zichtbaar, tastbaar.

Zelfs de diepe stilte die je te midden van bomen kunt vinden is niets vergeleken met de innerlijke stilte. De uiterlijke, hoe diep die ook is, blijft oppervlakkig, ze mist diepte. Je kunt het bos ingaan, je kunt de bergen ingaan, daar heerst zeker een stilte, maar het is in feite een negatieve stilte. Het straatgebeuren en zijn lawaai zijn er niet, het verkeerslawaai is er niet. Het vliegtuig dat overvliegt, de trein die voorbij dendert, de mensen die passeren en de honden die blaffen, zijn er niet. Ze is de afwezigheid van lawaai, vandaar dat ze niet diep kan zijn.

Als je naar binnen gaat, raak je aan een nieuw soort stilte: de aanwezigheid van stilte zelf. Ze is niet alleen de afwezigheid van geluid, ze is iets volkomen positiefs, bijna zichtbaar, tastbaar en dat is het verschil. De uiterlijke stilte kan elk moment worden verstoord, maar de innerlijke stilte kan nooit worden verstoord. Geen geluid kan er ooit binnendringen. En als je het eenmaal hebt gevoeld, verkeer je zelfs op straat in stilte. Het wordt een onderstroom. Aan de oppervlakte kun je bezig zijn met activiteiten, met werk, maar diep in je is alles stil. Niets verstoort ze, niets leid je ervan af, je blijft erin geworteld.

Duizenden jaren hebben monniken en nonnen, op zoek naar stilte, de wereld verlaten. Natuurlijk vinden ze een zekere stilte in de oerwouden en bossen, in de kloosters maar dat is de afwezigheid van geluid, het is geen echte stilte. Echte stilte kun je alleen maar vinden als je naar binnen gaat. Ze is aanwezig in je diepste innerlijkheid. Dan heeft ze eindeloze diepte en eindeloze hoogte. Ze is onmetelijk. En haar kennen is alles kennen.

In die innerlijke stilte, verwijlen we in de aanwezigheid van god en kunnen we ons toevertrouwen aan de heilige Geest.
Zo groeien we in liefde en wijsheid die we meedragen in het werk dat we doen, in de liefde waarmee we de tafel dekken, kinderen opvoeden, kleinkinderen opvangen, de kapel poetsen, het beste van onszelf inzetten om van deze aarde een betere plek te maken. Dan worden we als de bloemen en de vogels die hun mooiste pracht tentoon spreiden en hun mooiste lied zingen ter ere van moeder aarde en de schepper.

Lied 765: "Stilte nu"

Als we rusten sluiten we onze ogen, als we mediteren of bidden meestal ook.
De ogen sluiten helpt om naar binnen te gaan en de zintuigen en het denken tot rust te laten komen. Ik nodig jullie uit om terwijl de offergaven naar voor gebracht worden, je ogen te sluiten en dat ook tijdens de communie te doen.
En ik nodig jullie uit bewust te genieten van het naar voor brengen van een kaarsje in deze gewijde stilte.
(Een klik op de schalen biedt na een korte
stilte een meditatieve klankimprovisatie.)

Groot dankgebed
Tijdens groot dankgebed refrein 140: “Tui amoris ignem”

P. Heilige Geest van God
Wij openen ons hart voor U, in ontvankelijkheid,
Om te verstaan
Hoe diep en ongezien Gij overal aanwezig zijt.
Gij zijt de lucht die wij ademen,
De verte waarin wij turen,
De ruimte die ons gegeven is.
Gij zijt het vriendelijk licht,
Waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn.

Wij bidden U, scheppende geest van God,
Voltooi het werk dat Gij begonnen zijt ;
Voorkom het kwaad dat wij kunnen aanrichten,
En beweeg ons tot het goede : tot trouw en geduld,
Tot mededogen en zachtmoedigheid ;
Ontsteek in ons de vriendschap voor alles wat leeft
En de vreugde om wat goed en menselijk is. (refrein)

P. Alles wat leeft ontvangt zijn groeikracht van U,
Vreemd en onbenoembaar is uw werking,
Diep verborgen in ieder van ons
Als een gist, een zaad van vuur.
Onze levenswil zijt Gij,
De liefde die ons vasthoudt hier op aarde,
En die ons bindt aan onze God.

Gij spoort ons aan om tot het einde te gaan
En alles uit te houden,
Om alles te verdragen, om alles te hopen,
Zoals liefde doet. (refrein)

P. Gij spreekt in alle stilte
En alle talen vertolken U.
Van alle woorden zijt Gij de waarheid
Hun duurzaamheid, de troost die zij schenken.
En ieder die ontvankelijk is mag u verstaan in zijn eigen taal
In zijn eigen leven.

Geef ons dan woorden in de mond
Die troosten en verlichten,
Maak ons bedacht op recht en gerechtigheid
Zucht in ons naar een nieuwe schepping.
Geef richting aan ons hart en ons geloof,
Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken,
Geef ons het brood van de vrede. (refrein)

P. Gij zijt de adem en de gloed
Waarmee het woord van God gesproken wordt,
De wind waarop het evangelie wordt gedragen
Tot waar en wie dan ook.
Het is uw werk, het wonder van uw inspiratie
Wanneer er mensen zijn die ondervinden
Dat Jezus lééft.

Instellingswoorden

P. Gij zijt de geest die levend maakt en bevrijdt –
Gevaarlijk en meeslepend
Voor allen die zich vastklampen aan hun goed en bloed.
Belofte zijt Gij en onzekerheid,
Armoede zijt Gij en genade.
Waar Gij komt brengt Gij de vergeving der zonden.
Zo zijt Gij uitgestort over deze wereld,
Zo wordt Gij nog vandaag, gezonden tot de Kerk
Die, vormeloos en verweesd, een nieuw begin van U verwacht.

Wij bidden U: wek ons ten leven
Zoals Gij in den beginne
De mens bezield en begenadigd hebt
Zoals Gij Jezus onze broeder
Van de doden hebt opgewekt.
Maak ons vuur van uw vuur
En licht van uw licht,
Zoals in U de zoon der mensen, Jezus Christus,
Licht is van het eeuwige licht en God van God,
Vandaag en alle dagen
Tot in eeuwigheid. Amen (refrein)                  (H. Oosterhuis
)

Na de communie lied 392
Acclamatie : lied 795 ‘Hier in de stilte verzameld’

Slotgebed

God,
In de stilte van de natuur
Ervaren wij U als wij er voor open staan.
Maak ons open.
In de pauze tussen twee activiteiten kunnen wij U ontmoeten;
In de stilte van ons hart kunnen wij uw stem horen.
Help ons alert te zijn, ons af te stem opverbondenheid met U.
In de stilte groeit ons bewustzijn dat we uw kinderen zijn
en dat we allen gelijkwaardig en één zijn.
Houd ons bij de hand en zegen ons
Dat vragen we U in de naam van Jezus
Amen

Zegenen wij elkaar vanuit de stilte in onszelf met lied 197:

Moge de zegen van God op je rusten.
Moge Gods vrede leven in jou.
Moge Gods aanwezigheid heel je hart verlichten.
Nu en in alle tijden.

------