------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

29 april 2018: 6e Paaszondag:

            Liefde is het allerbelangrijkste

Lisette Monard

Openingszang 367: "Uit uw hemel zonder grenzen"

Begroeting


Goedemorgen en welkom in deze viering op deze (mooie) eerste zondag van de maand mei. Mei maakt mij blij. De natuur is op z'n mooist, de planten groeien en bloeien, alles is weer fris groen. “Een nieuwe lente, een nieuw geluid” dichtte Herman Gorter. Laat ons de Heer danken dat we elk jaar weer dit wonder mogen beleven.

Lied 839 - Psalm 139: “Gij, Gij peilt mijn hart. Gij doorgrondt mij.”

Openingsgebed

Op Pasen, Goede God,
Hebt Gij ons leven 
blijvend ingelijst in uw liefde.
In de gestalte van die Ene
Blijft Gij ons allen
Zien en herkennen.

Wees Gij,
Die voor mensen geweest zijt
Een weg uit het duister,
Dan ook vandaag
Onze reden tot juichen:
Omdat wij nog uw Stem verstaan.

Laat uw oog op ons rusten,
Omwille van Hem
Die uw woorden heeft voldragen,
Jezus Messias. (S. de Vries, Het rijk alleen, p. 276)

De lezingen van deze 6e zondag na Pasen maken mij ook blij. De liefde staat centraal, de liefde die van God komt, God is liefde, Jezus zegt ons elkander lief te hebben, zoals hij ons heeft liefgehad. Voor mij is dit toch wel één van de mooiste boodschappen uit het evangelie. God die ons graag ziet, in wiens liefde wij ons mogen koesteren.

Eerste lezing uit de eerste brief van Johannes: 1 Joh 4, 7-10 , 17-18

Lied 803 - psalm 103: “Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden”

Evangelie: Joh 15, 9-17

Homilie


In de nieuwsbrief van de Nederlandse Bijbelstichting las ik dat een van de meeste gezochte woorden op hun website “de Bijbel online” het woord ‘liefde’ is.
Liefde geven en liefde ontvangen is essentieel in een mensenleven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen op zoek gaan naar inspiratie in Bijbelteksten.
Liefde is het allerbelangrijkste, staat er in de Bijbel. Liefde tussen mensen én de liefde van God. God is liefde, Hij heeft het goed met ons voor. Ook al vinden vele mensen hun plek niet in de huidige kerk, toch beleven velen nog een eigen persoonlijk geloof, gebaseerd juist op de kern van het evangelie: God is liefde. “Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien” zongen we daareven. Wat een troostrijke gedachte!

In de Bijbel zijn er veel teksten te vinden die getuigen over Gods liefde voor ons. God houdt van mensen. En in die liefde is hij trouw. In het Oude Testament wordt hij daarom soms voorgesteld als bruidegom, en het volk van Israël als zijn bruid. God wordt vergeleken met een vader of moeder die voor zijn of haar kind zorgt. God stuurt hulp aan wie hem trouw is. Gods liefde gaat door heel de geschiedenis van het volk van Israël mee. Zijn liefde blijft eeuwig bestaan. Dat blijkt al bij het begin van de schepping, en bij alle wonderen die hij doet. God is een God van liefde, hij zal zijn volk niet verlaten en niet in het verderf storten. Wat hij hun voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet. Ook al laten mensen God soms in de steek, God blijft trouw want aan zichzelf kan Hij niet ontrouw zijn. Zijn liefde is groot. En als mensen terug keren naar God, zal Hij hen ook weer in zijn liefde opnemen. De liefde van God is kostbaar, in de schaduw van zijn vleugels schuilen de mensen.

Het oude testament brengt ons ook vele mooie verhalen over de liefde en vriendschap tussen mensen. Het Bijbelverhaal van Ruth bv. is een verhaal over een liefdevolle vriendschap tussen twee vrouwen, de oudere Joodse Naomi en de jongere schoondochter Ruth, een Moabitische vrouw. Beide vrouwen hebben hun man verloren. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen beiden, die berust op wederzijds vertrouwen en respect. Ze binden zich aan elkaar in hun zwakke en sterke kanten: de buitenlandse Ruth heeft de inheemse Naomi nodig om wortel te schieten in een ander land, wat in die tijd uitsluitend door het huwelijk en het moederschap kon bereikt worden. En Naomi die ouder wordt en zich bewust is van haar vereenzaming, kan niet meer op het veld gaan werken. Ze heeft de energieke hulp van de jonge vrouw nodig. De twee vrouwen hebben elkaars bescherming nodig om in de mannenwereld te overleven. De jonge vrouw Ruth is bang voor de achtervolgingen van de mannen op het werk, de oude vrouw maakt zich zorgen om hun levensonderhoud. Naomi zorgt ervoor dat Ruth opnieuw huwt en deze wordt zo de overgrootmoeder van koning David. De liefdevolle vriendschap tussen deze twee vrouwen overwint heel veel moeilijkheden om uiteindelijke tot iets groots te leiden.

In de lezingen van vandaag getuigt de evangelist Johannes over Gods liefde. Johannes is een bevoorrecht getuige. Hij was erbij toen Jezus stierf op het kruis, hij was getuige van zijn opstanding. Zijn uitspraken over Gods liefde krijgen hierdoor een extra dimensie. Elkaar liefhebben, zegt Johannes, want wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. God heeft zijn liefde voor de mensheid geopenbaard door zijn enige zoon in de wereld te zenden, opdat we door hem zouden leven. Dit is de essentie, God heeft ons liefgehad. De komst van Jezus is het grootste teken van Gods liefde. Hij heeft zijn enige zoon gezonden opdat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Omdat God van ons houdt, zullen we de uitdagingen van het leven aankunnen, hoe zwaar het ook kan zijn. Wetende dat God vol liefde over ons waakt, hoeven wij geen angst te hebben en kunnen we vol vertrouwen uitzien naar wat komt. Bovendien, als je de liefde van God in je hebt, ga je vanzelf omzien naar je medemensen.

In het evangelie van vandaag is Jezus trouwens heel duidelijk: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.” En dit is nieuw, Jezus voegt aan het gebod van wederzijdse liefde een nieuwe maatstaf toe. Het is niet enkel: "uw naaste liefhebben”, maar ook "zoals ik u heb liefgehad". Het gebod van de naastenliefde is hetzelfde gebleven maar nieuw is dat we inspiratie en kracht vinden in Jezus. Jezus straalt liefde uit in alle schakeringen en vertoont een grote empathie voor mensen. Hij buigt zich over alles wat zwak is, over armen, zieken, hongerigen en zondaars. Zijn hart lijdt mee met ieder die lijdt. Jezus heeft een warm hart voor de mensen. Jezus kan vergeven. Hij is barmhartig.

Bij Jezus gaat het om mensen. De liefde kan men niet herleiden tot een zaak, liefde is altijd persoonsgebonden: het gaat om liefdevolle nabijheid, om geborgenheid, tijd maken voor mensen, welwillende luisteren, mensen warm onthalen, vertrouwen geven en krijgen.

Van de drie grote deugden, geloof, hoop en liefde, is de liefde de grootste zegt Paulus. Als wij niet spreken en handelen met liefde wordt het niets. Zonder liefde zijn wij geen goede ouders, zonder liefde zijn we geen goede kinderen, zonder liefde zijn we geen goede leraren, zonder liefde zijn we geen goede verpleegsters, geen goede arbeiders, geen goede bankiers, geen goede ambtenaren, geen goede ondernemers, geen goede politiekers, enz. Door te handelen met liefde maken wij God zichtbaar in deze wereld. Door de liefde lijken wij op God en verkondigen wij de blijde Boodschap, een Boodschap van liefde. Met een leven van liefde zijn wij ware navolgers van Jezus Christus. Hij heeft ons laten zien hoe je je leven in liefde kan leiden.

Twee weken geleden hadden we onze Denkdag. Het samen kunnen nadenken over inhoud van onze vieringen hier in deze kapel, met veel respect voor elkaar, creëerde verbondenheid. Het samen voorbereiden in het bedenkteam, zoals Anne-Lieze het verwoordde, was een prachtige vriendschapservaring. Laten wij hier in onze Filosofenfonteingemeenschap blijven streven naar een vriendschappelijke, liefdevolle omgang met alle kapelgenoten, zodat God zichtbaar aanwezig is.

Ik sluit graag deze homilie af met het hooglied van de liefde van Paulus uit zijn eerste brief aan de Korintiërs, één van mijn favoriete Bijbelteksten:

1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen: had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
2. Al heb ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen: had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
3. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn: had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5. Zij is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
6. Zij verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
7. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan.
9. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen.
11. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Offerande: muziek
Lied 149: “Oergebaar”
Consecratie: ‘Tafelgebed’ 151
Onze Vader
Communie - Muziek
Lied 563: “Kom in mij”

Slotgebed

Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben
met de liefde die Ik jullie heb toegedragen” zei Jezus.
Moge wij die opdracht ter harte nemen,
en mensen worden die elkaar een liefdevol hart toedragen.
Dan zal vreugde en vrede heersen in ons midden,
in Jezus’ naam.
Die vrede en vreugde zij altijd met u.
En laten we blijken dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.

------