------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

 07 april 2019: 5e zondag van de vasten

       Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? (Joh 8, 1-11)

Lut Saelens

We beginnen de viering met de vraag om zegen voor deze dag.
Intredelied: Gezegend deze dag. Lied 103

Verwelkoming

Contacten met mijn kleinkinderen, zijn verfrissend en boeiend. Zo ook mijn contacten met mensen uit andere culturen. Ze zijn voor mij de ideale manier om mijn overtuigingen, gewoonten, en hoe ik de naar wereld kijk regelmatig in vraag te stellen. Zo sta ik te kijken van de manier waarop mijn kleinkinderen met kippen en konijnen omgaan. Die hebben allen een naam en ze worden vertroeteld als baby’s. Enkel reeds het idee dat die dieren in de stoofpot zouden kunnen belanden vervult hen met het grootste afgrijzen. Een kleinzoon maakte onlangs een hele studie van de minst verstorende manier om mollen zo ver te krijgen dat ze hun speelterrein een stukje verplaatsen.
Vaak zien jongeren of mensen met een andere ervaring ook mogelijkheden, waar wij vanuit ons verleden en onze ervaring enkel dreigingen en potentiële problemen zien. Zo talrijk dat we er vaak moedeloos van worden.
Psalm 126, de voorgeschreven psalm van vandaag,  schenkt ons in de aanloop naar Pasen prachtige woorden van hoop. Zij die zaaien met tranen, zij zullen oogsten met jubel. Zaaien veronderstelt vertrouwen en loslaten. Wie zaait geeft het laatste deel van de vorige oogst terug aan de aarde met de hoop dat het zaad zal ontkiemen en vruchten voortbrengen. Mensen ervaren al duizenden jaren dat de oogst vroeg of laat toch komt.
‘En wij, wat kunnen wij nu nog zaaien?’ Dit is een vraag die zeker leeft in de hoofden van veel 70-plussers. Een ongemakkelijke vraag. Een vraag naar zingeving. Een wijze vrouw gaf me het antwoord: ‘Misschien kunnen de ouderen onder ons vooral rust en tijd zaaien en vertrouwen. Ook daaruit kan iets bloeien, al is het maar een simpel bloemetje. ‘

We maken het even stil om te luisteren naar :
Psalm 126 Ida Gerhardt, Marie van der Zeyde (Lut)

Als de Heer doet keren de ballingen Sions
     zal het ons zijn of wij dromen.

Dan zal vol lachen zijn onze mond,

     jubel zal op onze tong zijn;
dan verluidt bij de volken:

     ‘Groot heeft Jahwe gehandeld aan hen!’
Groot heeft de Heer gehandeld aan ons,
     blijdschap is ons geworden.

Doe keren onze ballingen, Heer,

     als de waterbeken in het zuiden.

Zij die zaaien met tranen,

     zij zullen oogsten met jubel.

Hij gaat en hij schreit bij het gaan
      die het zaaizaad draagt en het zaait;

hij keert met jubelen, hij keert –

      een die mag dragen zijn schoven.

Lied 315: Lied van de aarde

Openingsgebed

Donker in onze dagen, donker in onze nachten.

Vaak begrijpen wij niet
waarom alles gaat zoals het gaat

Vaak is ons leven gehuld in duister
van niet weten en niet kunnen.

Waarheen? Waarvoor? Waarom?
Daarom bidden wij U:
Laat ons stil worden van binnen –
en in die diepe stilte Uw stem horen,
die tot ons spreekt en ons roept.
Zo kan het zaad van een nieuwe wereld
dwars door het donker
heen in ons ontkiemen.
Vanuit een diep vertrouwen
dat alles past in Uw plan.

Inleiding tot de lezingen:
De lezingen van vandaag nodigen ons uit om hoopvol naar de toekomst te kijken. Want Gods plan met ons en met de wereld is mooier dan wij ook maar kunnen dromen. In de profetie van Jesaja worden we uitgenodigd om de betreden paden te verlaten op weg naar een betere toekomst.
In een tijd van tegenspoed toch tekenen van hoop zien. Veel mensen met gezond verstand noemen dit naďeviteit. En toch roept Jesaja ons op om vanuit onze woestijnervaring, vanuit de problemen zoals ze zich aandienen, nieuwe kansen te zien en erop te vertrouwen dat die woestijn toch kan gaan bloeien. Dat nieuw leven kan ontstaan. Het evangelie van Johannes is een prachtige illustratie van hoe Jezus naar mensen en ook naar hun misstappen kijkt. Hij nodigt een vrouw die van overspel beticht wordt en ook de Farizeeën die haar beschuldigen uit  om de begane paden van schuld en boete te verlaten. Zijn mildheid en bevrijdende woorden openen voor hen een nieuwe toekomst.
In de grimmige gepolariseerde wereld van vandaag met grote uitdagingen op vele vlakken is het niet altijd vanzelfsprekend om hoopvol naar de toekomst te kijken. En toch zijn er mensen die erin slagen om vanuit een visie op een andere en betere wereld, vol vertrouwen te werken aan de realisatie ervan. Soms zijn het jongeren die het voortouw nemen. Vol bewondering kijk ik naar de acties van de klimaatjongeren. Ik bewonder hun sterk geloof in de mogelijkheid om door hun acties bij te dragen aan een meer leefbare wereld. Ook de boeren in Guatemala kijken naar de toekomst ondanks de moeilijkheden vroeger en nu.

Inbreng van Mieke Verdonck betreffende Broederlijk Delen
We luisteren nu naar de profetie van Jesaja en zingen dan voor het evangelie lied 519. De steppe zal bloeien.

We luisteren nu naar de profetie van Jesaja en vervolgens naar het evangelie van Johannes. Na Jesaja zingen we lied 519

Jesaja 43, 16-21

Lied 519: De steppe zal bloeien

Johannes 8,1-11


Homilie:

Vorige zondag luisterden we naar de prachtige parabel van de teruggekeerde zoon. Vandaag wordt een vrouw ten tonele gebracht die overspel heeft gepleegd. In de hedendaagse ‘me too’ versie hiervan zou het misschien eerder een te handtastelijke man zijn… In beide verhalen worden mensen niet veroordeeld. De Vader vergeeft zijn losbandige maar berouwvolle zoon en ontvangt hem met open armen. Jezus veroordeelt de vrouw niet ondanks de duidelijk voorgeschreven wet van Mozes. Zowel de zoon als de vrouw worden niet herleid tot hun misstap maar worden aangesproken en hersteld  in hun menselijke waardigheid. Hun misstappen worden in de verhalen geenszins goedgekeurd. Maar de daders worden niet afgeschreven en krijgen een nieuwe kans.
Het verhaal over de vrouw die van overspel beticht wordt komt enkel in het Johannesevangelie voor. Men vermoedt dat het een verhaal is dat vaak over Jezus werd verteld. Het zou later in het Johannes evangelie zijn toegevoegd omdat het zo tekenend was voor de totaal nieuwe manier waarop Jezus met mensen omging. En voor zijn uitnodiging aan ons om op een andere manier naar ons leven en dat van anderen te kijken: niet als veroordelende toeschouwers die buiten het leven van anderen staan, maar als mensen die vanuit liefdevolle betrokkenheid zich proberen  in te leven in de situatie van de andere.

De schrifgeleerden en Farizeeën hadden het moeilijk met Jezus’ totaal nieuwe benadering. Met hun vraag wilden ze hem in de val lokken. Volgens het geldend Romeinse recht van die tijd mochten alleen de Romeinen een doodvonnis uitspreken of voltrekken. Als Jezus toegeeft aan het oordeel dat van hem gevraagd wordt, komt hij in de problemen. Hij zou ofwel de Romeinen tarten met een vonnis of indien hij een te milde uitspraak deed zou men dit kunnen uitleggen als een niet orthodox-joodse houding en slapheid tegenover de Romeinse bezetters. Jezus laat er wat tijd over gaan. Hij bukt zich en schrijft wat in het zand. Niemand weet wat Hij schreef maar daar is al veel over gegist. Misschien hebben jullie een idee? Of wat zouden jullie in het zand schrijven? Zand dat zo kan wegwaaien. Niemand hoeft het dus te lezen…
Met zijn antwoord verschuift Jezus de aandacht van de vraag op de vraagstellers. Hij houdt ze een spiegel voor. Net doordat ze  de vrouw veroordelen zijn ze niet beter of slechter dan haar. Ze  moeten dus niet met de stenen gooien die ze ook zelf verdienen. Met stenen gooien is ook en vooral een vorm van onmacht. Dat zien we ook in de politiek waar men vaak met stenen naar anderen gooit terwijl men zelf zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Met de stenen uit het hele Brexit debacle kan intussen een toren van Babel gebouwd worden…

Als we als individu en als samenleving al die stenen waarmee we onszelf en anderen veroordelen laten vallen en op een stapel gooien, kunnen we er misschien een nieuw huis mee bouwen waar we ons thuis voelen en vrede vinden. Er is altijd een kans op een nieuw leven, zelfs midden de woestijn. Jezus toont ons hierbij de weg. Dwars door de woestijn van stenen en harde oordelen doet hij rivieren stromen, die keien slijpen tot zand. Zo biedt Hij perspectief op een nieuw begin. Jezus heeft ons geen grote hoeveelheid geboden opgelegd. Hij heeft ons vooral geleerd om ons leven, de wereld en God met nieuwe ogen te zien. En uit deze nieuwe visie  die Hij onszelf heeft voorgeleefd, ontstaat dan ook vanzelf een nieuw gedrag en een nieuw bestaansgevoel. God wil van ons in deze veertigdagentijd nieuwe mensen maken, ons hart bekeren, onze hardheid wegnemen, zodat de profetie van Jesaja werkelijkheid wordt: “Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: zie je het niet?” Amen.

Aanbrengen van de gaven
Lied 149 Oergebaar

Tafelgebed 162

Lied 583: Uit staat en stand

Slotbezinning: En Jezus schreef in ’t zand  Gerrit Achterberg

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.

Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,

verzonken in de woorden van Zijn hand.
De schriftgeleerden, die Hem aan de tand

hadden gevoeld over een vrouw, van hete

hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.

Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los

van hun figuur en brandden in de bloswaarmee zij heenging, als een kind zo licht.

Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

------