------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------





09 Juni 2019: Pinksteren

       Laat de Geest maar waaien! (Hnd. 2, 1-11
)

Sabine Van Huffel


Begroeting

Laten we ons bij het begin van deze viering plaatsen onder de hoede van de Vader, de Zoon en de heiligende Geest. Amen. We staan recht en zingen samen:


INTREDELIED  390: “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”

INLEIDING
Vandaag vieren we Pinksteren maar wat betekent dit? Stellen we die vraag als ouder aan een kind, dan is vermoedelijk het meest spontane antwoord: een vrije dag op maandag. Juist! Hopelijk kan de ouder ook nog vertellen dat het feest iets te maken heeft met de Geest. Maar wat? Voor vele ouders van vandaag stopt de kennis hier. Ik nodigde daarom enkele trouwe kapelgangers uit om hier te getuigen voor ons wat Pinksteren voor hen persoonlijk betekent. We zingen na ieder getuigenis
LIED 140 ``Veni Sancte Spiritus’


GETUIGENIS JOHAN, sinds jaar en dag betrokken bij het leerhuis en avondprogramma op Filosofenfontein, ziet Pinksteren als volgt.
“Na de dood van Jezus kwamen zijn volgelingen regelmatig bijeen.  Zijn woorden en daden bleven nazinderen. Hun oorspronkelijke verwachting van een werelds koninkrijk raakte uitgezuiverd en ze kwamen tot het besef dat met de dood van de mens Jezus geen einde was gekomen aan wat Hij op gang had gebracht: een houding van open staan voor Gods aanzoek en een boodschap van liefde en empathie voor iedere medemens. 
Hoe ervaar ik dit Pinksterverhaal? Als een zoekende krijg ik in de zondagsvieringen, in het leerhuis,  en door gesprekken meer inzicht in onze geloofstraditie en in de bijbelse teksten als een boodschap voor onze tijd en voor mij. Pinksteren of de inspiratie van de Geest is dus een dagelijks gebeuren dat stimuleert om positief en meevoelend te staan tegenover eenieder die mijn pad kruist. “
LIED 140 ``Veni Sancte Spiritus’’

GETUIGENIS DANIELLE. Wat betekent de geest van Pinksteren voor mensen die  te kampen hebben met het verlies van hun partner? Danielle, echtgenote van Vik die ons eind 2018 verliet na een kortstondige ziekte, voelt het aan als volgt: ( …)

LIED 140 ``Veni Sancte Spiritus’’

GETUIGENIS VIVIAN: zij is afkomstig van Nigeria en vervoegde eind 2017 onze kapelgemeenschap samen met haar zoontje. Zij getuigt als volgt.
“De christelijke heilige Pinksterdag herinnert ons aan de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen en andere volgelingen van Jezus Christus.
Op basis van mijn persoonlijke ervaring speelt Pinksteren een belangrijke rol in mijn leven. Net zoals in het verleden kan ik mijn leven vergelijken met de ervaringen van de volgelingen van Jezus.  Toen mijn leven te moeilijk leek om verder te gaan, werd ik gerustgesteld door de nog steeds zachte stem van de Heilige Geest die zei dat ik niet alleen was.  Ik ben altijd bemoedigd dat God bij mij is omdat zijn Heilige Geest bij ons verblijft.
Ik ben gerustgesteld dat de moeilijkheden in het leven zeker zullen voorbijgaan en dat geeft me de kracht om vooruit te komen. Bijvoorbeeld, toen ik naar België kwam, kwam ik een zeer onaangename situatie tegen maar met de hulp van de Heilige Geest kan ik daarentegen vol vertrouwen zeggen dat ik triomfantelijk ben.”

LIED 140 ``Veni Sancte Spiritus’’

Zoals we zonet hoorden, inspireert Pinksteren dus mensen: elk op zijn manier, de moeite waard om het te (her)ontdekken. Is dit het werk van de Geest? Een inwendige vurige wind? Een scheppende kracht? Ik nodig jullie uit het mee te ontdekken in deze viering…

OPENINGSGEBED

Kom Heilige Geest, 

Geest van wijsheid en verstand,

Geest van raad en sterkte,

Geest van kennis en liefde.

Laat ons niet alleen, 

maar wees ons een licht voor het hart. (van Anne Desmet)



EERSTE LEZING Pinksterverhaal – Handelingen 2, 1-11


Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit  de  hemel  een  geluid als  van  een  hevige  windvlaag, dat  het  huis  waar  ze  zich bevonden  geheel  vulde.   Er  verschenen  aan  hen  een  soort  vlammen, die  zich  als vuurtongen verspreidden  en zich op ieder van hen neerzetten, en  allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.

LIED 394: “Woorden als stuifmeel”
                 (Steek op wind. Voer de woorden mee als stuifmeel voor de ziel)

BEZINNING

Pinksteren komt van het woord Pentecosta en betekent ``vijftig’’. Historisch gezien vieren de Joden op Pasen de bevrijding uit Egypte in de  doortocht door de Rode Zee en 50 dagen later op Pinksteren vieren zij  het verbond met God op de berg Sinaï door de gave van de Wet gegrift op de stenen tafelen. Zo ook vieren wij, christenen, op Pasen de bevrijding van de mensheid in de doortocht door de dood van de verrezen Jezus, en sluiten wij het paasfeest af met Pinksteren. Op die dag mogen we de levende Jezus ontvangen in de gave van de Heilige Geest die de wet van de liefde schrijft in ons hart.
Die Geest van God is al eeuwen werkzaam, inspireert, waait waarheen hij wil… 

Hoe kan het dat wij hen – de apostelen – allemaal in onze eigen moedertaal horen? Hier zien we volgens s.j. Marc Desmet (in  zijn boek ``Het evangelie volgens mij’’, Lannoo, 2008, p.212)  ``een eerste kenmerk van Christus’ Geest, namelijk dat men mensen die anders zijn  “in onze eigen moedertaal hoort spreken van Gods grote daden’’. We horen andere mensen dingen zeggen die herkenbaar zijn voor ons in onze eigenheid, dingen die ons werkelijk in ons hart aanspreken en die spreken van een macht en een wijsheid die helemaal niet als verknechtend worden ervaren maar als bevrijdend en liefdevol.” Belangrijk hier is de bevrijdende kracht die ieder ervaart in het woord dat ons aanspreekt in ons hart, ieder op zijn manier, vanuit zijn eigenheid, hoe verschillend we ook mogen zijn. We hoorden het daarnet duidelijk in de getuigenissen: eenzelfde vraag met verschillende antwoorden. De levende Jezus, Geest van Pinksteren, inspireert , maar ieder voelt het anders aan naargelang zijn persoonlijke situatie en eigenheid. Dit is één aspect van de Geest, noem het de windkracht van de Geest die waait waarheen hij wil.

Tegelijk voelen we ook die eenheid die uitgaat van eenzelfde Geest, al eeuwen werkzaam. Diezelfde Geest die Mozes en de profeten had bezield, is ook die Geest die als bron van inspiratie Jezus had geleid, die Geest ook die Jezus uitblies op het moment van zijn kruisdood. Welnu, diezelfde Geest keerde in de apostelen  terug en wil voortaan overal ter wereld mensen bezielen. In die Geest zijn wij verbonden, als kinderen van eenzelfde Vader, en hiermee komen we op een 2de aspect van Gods Geest: zijn bindkracht die ons, mensen, verbindt, tot één familie met de Vader en de Zoon verenigd.  We hoorden het daarnet duidelijk in Danielle’s getuigenis: “jullie, kapelgenoten, waren mijn "Heilige Geest" die me de dag na Vik’s begrafenis en elke volgende zondag opnieuw liefdevol opvingen.’’ Jawel de Geest verbindt! Maar ieder voelt het anders aan,wordt anders geinspireerd. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Noem het eenheid in verscheidenheid.

Welnu, die Geest die we vanbuitenuit ervaren, moeten we ook durven binnenlaten. En dit is niet altijd gemakkelijk! Wij mensen zitten dikwijls zo gevangen in een keurslijf: gedicteerd door de eisen van onze werkomgeving, of door onze stand met zijn eigen etiquette .. allemaal stressfactoren die ons weghouden van ons innerlijk kompas. We moeten ons hiervan durven bevrijden: letterlijk het waaien van de Geest toelaten om vrije mensen te worden.

Dit brengt me bij een 3de minstens even belangrijk aspect van de Geest. De Geest als stuwkracht om mensen te zenden: een kracht van binnenuit en goddelijke energie om uit te stijgen boven zichzelf … zoals ook de leerlingen ondervonden. Pas na Jezus’dood beseffen ze tenvolle wat hij allemaal voor hen betekende. Ze hebben tijd nodig om Hem te herontdekken op een andere manier, krachtiger dan voorheen. Vijftig dagen hebben ze nodig om hun angst om te buigen in zelfzekerheid, om Jezus te herontdekken op een andere manier als een kracht in zichzelf, een kracht die hen stuwt en doet uitstijgen boven zichzelf. Een kracht die hen van binnenuit stuwt op hun eigen weg, een weg die leidt tot bevrijding, tot leven in volheid. Met andere woorden: ze voelden het waaien van de Geest en stelden daden die ze uit zichzelf nooit zouden stellen Zo voelden ze Jezus in hen leven als Bron van Liefde en dit besef schonk hen zoveel stuwkracht dat zij  niet konden zwijgen! Is dit niet een ervaring die we allemaal meemaken?

Johan verwoordde dit daarnet als volgt: “Pinksteren of de inspiratie van de Geest is dus een dagelijks gebeuren dat stimuleert om positief en meevoelend te staan tegenover eenieder die mijn pad kruist. “

Zo getuigde ook Vivian: “Ik ben gerustgesteld dat de moeilijkheden in het leven zeker zullen voorbijgaan en dat geeft me de kracht om vooruit te komen.”

Het is een ervaring die we allemaal meemaken als we kunnen loskomen van kwetsuren, ze weten te overwinnen om zo te komen tot vrede en bevrijding. Het is Jezus aanwezig weten op een vrijere manier: als deel van ons binnenste, onze identiteit.
Het is vandaaruit dat wij milder en menselijker worden voor anderen, dat we ons echt voelen leven. En echt leven is openheid voelen naar anderen, zich gezonden weten… verbonden als kinderen van eenzelfde Vader.

Ik eindig met het GETUIGENIS van MAGDA: zij vertegenwoordigt hier  de gewone kapelganger in onze gemeenschap die steeds bereid is te helpen waar ze kan …maar liefst onzichtbaar! Zij verwoordt heel raak hoe de Geest van Pinksteren haar inspireert.
“In de vroege pinkstermorgen in 1975 werden wij voor het eerst ouders. Alles leren voor het eerst, zo gewoon met kinderen bezig te zijn en toch iets totaal anders.
Zo gaat het ook met de Geest in mijn leven, onverwacht net zoals de wind is de Geest er, haalt hij het beste in mij zelf naar boven, niet zoals ik had voorzien maar het komt goed op een wijze die niet door mij was gepland.
In Filosofenfontein ervaren wij Gods Geest in de bekommernis van mensen voor elkaar en vooral voor hen die er in de maatschappij niet bij lijken  ‘te horen’ of er niet meer bij zijn. Is dat niet net wat de geest in ons leven doet, ons aan elkaar schenken? Bij de ander zijn en in de glans van zijn gelaat ervaren dat er een ontmoeting is.”

We voelen hier doorheen deze vele getuigenissen het waaien van de Geest van Jezus:
als een stuwkracht die ons bevrijdt, verbindt en uitzendt …windkracht, bindkracht en stuwkracht tegelijk! Dit gebeurt aan ons vandaag. Filosofenfontein op zijn Pinksterbest! Laten we dit uitzingen in Lied 395.


LIED 395: “Het lied van vandaag en morgen”
(Wat altijd is geweest, het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag.Dat vuur van het begin)

BEZINNINGSMUZIEK (offerande met aanbrengen van de kaarsjes)

De tafel dekken (met muziek)

Aanbrengen van mandje, brood, bloemen en kaarsjes

LIED  149  “Oergebaar”



GROOT DANKGEBED VAN DE HEILIGE GEEST

Tijdens groot dankgebed refrein 140: “Veni Sancte Spiritus”

P. Heilige Geest van God

Wij openen ons hart voor U, in ontvankelijkheid,

Om te verstaan

Hoe diep en ongezien Gij overal aanwezig zijt.

Gij zijt de lucht die wij ademen,

De verte waarin wij turen,

De ruimte die ons gegeven is.

Gij zijt het vriendelijk licht,

Waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn.



Wij bidden U, scheppende geest van God,

Voltooi het werk dat Gij begonnen zijt;

Voorkom het kwaad dat wij kunnen aanrichten,

En beweeg ons tot het goede: tot trouw en geduld,
T
ot mededogen en zachtmoedigheid;

Ontsteek in ons de vriendschap voor alles wat leeft

En de vreugde om wat goed en menselijk is. (refrein)



P. Alles wat leeft ontvangt zijn groeikracht van U,

Vreemd en onbenoembaar is uw werking,

Diep verborgen in ieder van ons

Als een gist, een zaad van vuur.

Onze levenswil zijt Gij,

De liefde die ons vasthoudt hier op aarde,

En die ons bindt aan onze God.



Gij spoort ons aan om tot het einde te gaan

En alles uit te houden,

Om alles te verdragen, om alles te hopen,

Zoals liefde doet. (refrein)



P. Gij spreekt in alle stilte

En alle talen vertolken U.

Van alle woorden zijt Gij de waarheid

Hun duurzaamheid, de troost die zij schenken.

En ieder die ontvankelijk is mag u verstaan in zijn eigen taal

In zijn eigen leven.



Geef ons dan woorden in de mond

Die troosten en verlichten,

Maak ons bedacht op recht en gerechtigheid

Zucht in ons naar een nieuwe schepping.

Geef richting aan ons hart en ons geloof,

Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken,

Geef ons het brood van de vrede. (refrein)



P. Gij zijt de adem en de gloed 

Waarmee het woord van God gesproken wordt,

De wind waarop het evangelie wordt gedragen

Tot waar en wie dan ook.

Het is uw werk, het wonder van uw inspiratie

Wanneer er mensen zijn die ondervinden

Dat Jezus lééft.


INSTELLINGSWOORDEN 179

P. Gij zijt de geest die levend maakt en bevrijdt –

Gevaarlijk en meeslepend 
V
oor allen die zich vastklampen aan hun goed en bloed.

Belofte zijt gij en onzekerheid,

Armoede zijt Gij en genade.

Waar Gij komt brengt Gij de vergeving der zonden.

Zo zijt Gij uitgestort over deze wereld,

Zo wordt Gij nog vandaag, gezonden tot de Kerk

Die, vormeloos en verweesd, een nieuw begin van U verwacht.(refrein)



Wij bidden U: wek ons ten leven

Zoals Gij in den beginnen

De mens bezield en begenadigd hebt

Zoals Gij Jezus onze broeder

Van de doden hebt opgewekt.

Maak ons vuur van uw vuur

En licht van uw licht,

Zoals in U de zoon der mensen, Jezus Christus,

Licht is van het eeuwige licht en God van God,

Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen (refrein)     (H. Oosterhuis)


ONZE VADER

VREDESWENS

COMMUNIELIED 392: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.”


COMMUNIEBEZINNING (voorlezer: Idès)

Rijmpje voor de H. Geest

Heilige Geest, ik heb jou nooit gezien
Maar ik heb wel een boon voor jou
Een stuk of tien misschien.
Jij bent de windkracht en de bind-kracht,
de positieve energie
De spiritueelste, de geestigste van de drie.
Jij komt en gaat, vrij en rebels,
Laat je niet pakken,
maar overvalt me onverhoeds en speels.
Ben ik verliefd, ben jij de vlinder in mijn buik.
Wanneer ik pieker zit jij stil naast mij te staren.
Gaan mijn gevoelens in de kramp,
dan streel jij zachtjes door mijn haren.
En als ik plots het licht weer zie,
sta jij te blinken aan de schakelaar.
Jij neemt ons bij de hand,
Jij reikt ons halzend aan elkaar.
Jij bent de vriendschap, de wijsheid,
de troost, de liefde, fijngevoeligheid.
Maar ook de drijfkracht, vuur uit de hemel,
de duivel in het wijwatervat,
de filosoof in de fontein.

 (van Idès Nicaise)


ZENDING EN ZEGEN (mmv van Lut Lemmens)

Laten we samen één grote cirkel vormen om onze verbondenheid uit te drukken als één  gemeenschap. Over onze verscheidenheid heen in leeftijd, visie,rang, of stand,  … voelen we ons één -- eenheid in verscheidenheid op zijn pinksterbest -- en dit vieren we elke zondag opnieuw maar vandaag op Pinksteren in het bijzonder. Laat Gods Geest hier maar eens goed waaien waarheen hij wil en laten wij erop vertrouwen dat hij elk van ons stuwt in de richting van voller leven. Vanuit die windkracht, bindkracht en stuwkracht van Gods Geest in ons durven we getuigen en elkaar zegenen met

LIED 197:

Hierbij doen we de soefigebaren zoals we een paar jaar geleden deden. Volg Lut!!


GA DAN HEEN EN MOGE GODS GEEST, ZIJN WINDKRACHT, BINDKRACHT EN STUWKRACHT,  U VERGEZELLEN ALLE DAGEN VAN UW LEVEN. AMEN.

Ik nodig iedereen uit om deze viering af te sluiten met een geestrijk drankje


------