------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

21 maart 2021: 5e zondag van de vasten (2021)

Verbond (Jo. 12, 20-26)

Geert Craps

Lied/Muziek:
Johan Christoph Bach "Ich lasse dich nicht"

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, mein Jesu!
Weil du mein Gott und Vater bist,
dein Kind wirst du verlassen nicht.
Du väterliches Herz!
Ich bin ein armer Erdenkloß
auf Erden weiß ich keinen Trost

Inleiding

We hebben het deze vasten al heel vaak gehad over het "verbond": het verbond dat in de bijbel wordt geëvoceerd tussen God en mens. Fascinerend in die verschillende verbonden doorheen het oude testament is het beeld dat daaruit spreekt over wie God is, en tegelijk hoe dat ook de relatie tussen de mensen als kinderen van God anders definieert.

•    Frank heeft het gehad over Noah, die in een nieuw verbond met God stond van welwillendheid: een God die de wereld herschept door en uit het water, altijd een symbool van ommekeer in de bijbel. Voor de herscheppende God van Noah heb je ontzag: God is diegene die de hele schepping letterlijk in zijn hand houdt. Zo'n God heeft mensen in bewondering, ontzag en verering rond zich staan.

•    Marcel sprak over de ervaring van Abraham, die een nabije God ervoer, en geen dreigende. Die ook heel bewust ervoor koos om God te zien als nabijheid. De God van Abraham is degene die het fundamenteel goed voorheeft met de mensen, en is niet wreedaardig. Zo'n God geeft vertrouwen, dat we als mens ons altijd naar hem kunnen keren.

•    Lut sprak over de God van de wet, van het verbond van de tien woorden, de eenvoudige, menselijke principes die de richtingen aangaven waarin mensen met elkaar kunnen omgaan en als één volk optrekken naar het land van belofte. De God van Mozes is de God van de rustige vastheid, van de richtingaanwijzers die we als volk gezamenlijk onderhouden, waardoor een samenleving leefbaar wordt. Zo'n God schept een band tussen mensen, een gezamenlijk project waaraan je werkt.

Openingsgebed (Huub Oosterhuis)

Bij alles wat gebeurt
schrikwekkend, mensonwaardig,
open ons hart en ons verstand
voor wat óók gebeurt en geschiedenis maakt:
gerechtigheid die volbracht wordt,
mensen die zich inzetten
ten einde toe en zich houden aan.
Dat onze ogen opengaan
voor die flitsen van een nieuwe wereld.
Dat wij volharden in onze verwachting
dat wij ons niet laten intimideren
door wie de macht hebben,
nu nog wel, maar ooit niet meer.
dat wij vindingrijk
de kleinste kansen leren benutten
om vrede te stichten, recht te doen;
dat wij de moed niet verliezen,
dat wij die in ons spreekt van vrede
niet wantrouwen, als een illusie
dat wij staande blijven in het geloof
dat niets onmogelijk is
bij God- Ik zal er zijn.

Lied: Woestijnlied - "Trek door ons heen…"

JER. 31,31-34

31 Op een dag zal Ik met het koninkrijk Israël en met het koninkrijk Juda een nieuw verbond sluiten, zegt de Heer. 32 Het zal een ander verbond zijn dan het verbond dat Ik met hun voorouders heb gesloten, toen Ik hen bij de hand nam en uit Egypte haalde. Zíj hebben zich niet aan dat verbond gehouden, ook al ben Ik hun Heer. 33 Maar het nieuwe verbond dat Ik in die tijd met het volk Israël zal sluiten, zal anders zijn, zegt de Heer. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. En Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 34 Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie Ik ben. Want iedereen, van hoog tot laag, zal Mij kennen, zegt de Heer. Ik zal hun al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken.

Commentaar

In Jeremia wordt die God plots nog veel fundamenteler anders verbonden met de mens. Terwijl de vorige godsbeelden allemaal toch nog iets asymmetrisch en verticaal hadden, is God bij Jeremia diep in elk mensenhart aanwezig. Externe richtlijnen, wetten, gebruiken, rituelen, godsdienstlessen, theologische traktaten, kerkelijke canons en rechtbanken, alles wordt naar het tweede plan verwezen, en is niet essentieel. De wet van God zal in je hart zijn, zegt Jeremia, dat is waar we naartoe moeten, dan is elke uiterlijke dwang niet meer nodig. Het is nog een toekomstbeeld bij Jeremia. Maar spreekt het niet van een enorm vertrouwen in de mens, dat hij dit mogelijk acht? Vooral die prachtige zin: " Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie Ik ben. Want iedereen, van hoog tot laag, zal Mij kennen" geeft aan dat het mogelijk is: de herboren mens. De mens met de vonk van God diep in zich, herboren uit water en geest. Zo'n God is een God in iedereen van ons: als elke mens de Goddelijkheid in zijn hart heeft, wordt de relatie tussen mensen geschapen naar het beeld van de relatie tussen God en mens.

Lied "Naar uw beeld"

JOH. 12, 20-26

20 Er waren ook een paar Grieken op weg naar het feest, om God te aanbidden. 21 Ze gingen naar Filippus die uit Betsaďda in Galilea kwam. Ze vroegen hem: "Heer, we zouden Jezus graag willen spreken." 22 Filippus ging het tegen Andreas zeggen. Daarna gingen Andreas en Filippus het samen tegen Jezus zeggen. 23 Maar Jezus zei: "Binnenkort zal te zien zijn hoe machtig de Mensenzoon is. 24 Luister goed! Ik zeg jullie: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij gewoon één enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote oogst op. 25 Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen. 26 Als iemand Mij wil dienen, moet hij Mij volgen. En waar Ik ben, zal ook hij zijn als mijn dienaar. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem prijzen."

Commentaar

En dan is er ook die ene mens geweest, waarin de profetie van Jeremia helemaal waar is geworden. De zoon van de timmerman, de man van eenvoudige komaf, was de aanwezigheid van God op onze wereld, alsof hij ons duidelijk wilde maken: het kan echt.
 
Johannes laat Jezus zeggen dat het volle leven een leven is waarin je jezelf volledig weggeeft, zelfs tot de dood toe. De micro-parabel die daaraan wordt verbonden is die van de graankorrel, die sterft om veel vrucht voort te brengen. Wat een vreemd contrast met de vorige week: toen zei Jezus nog, volgens Johannes, dat we opnieuw geboren moesten worden. Geboren worden en sterven: de tegenstelling kan niet groter zijn.

Het heeft me altijd wat gehinderd dat het Christendom soms zo veel nadruk legt op het lijden en de dood: de lange stoet van martelaren, van de eerste christenen tot de velen die hun leven hebben opgeofferd in onze tijd voor anderen, is indrukwekkend. Het smartelijke relaas van de laatste levensweek van Jezus, zoals verteld in de evangelies, de passies van Bach, "Jésus accepte la souffrance" van Messiaen, het lijden lijkt soms bijna verheerlijkt te worden in de westerse culturele geschiedenis.

Maar ik denk niet dat Jezus bedoelde dat iedereen in groot lijden moet sterven om het eeuwige leven deelachtig te kunnen zijn.. De hergeboorte in de Geest, die hij aan Nicodemus als leidraad meegaf, is geen opstapje naar lijden en dood. Ik denk dat het wel zijn bedoeling was om te zeggen dat de overgave naar de Geest van de wedergeboorte totaal compromisloos is. Smijt je volledig in het eenvoudige gebod van de liefde, de wet ingeschreven in het hart, zonder dat de grens van de dood je tegenhoudt. Smijt je volledig, zonder beperking, zo goed als je kunt, rucksichtloos goed, zonder compromis. Het gaat immers niet om jezelf, het gaat om het Rijk van God. Zoals Lut het twee weken geleden zei over het vastenthema van Broederlijk Delen: deel niet omdat het moet, maar omdat je wil vanuit je hart dat het anders wordt.

Het is heel goed dat we aandacht hebben voor elkaars moeilijkheden en lijden. Het is goed om zoals elk jaar, vanaf volgende week, weer terug te kijken naar het lijden en sterven van de eenvoudige timmermanszoon. Maar laten we toch ook voor ogen houden, dat we dat doen vanuit de vurigheid van het volle compromisloze leven in de Geest.  

Voorbeden

Voorbede wereldgroep

Lied: "Gij die de stomgeslagen mond verstaat"

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Zegen van Marcel


------