------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

29 augustus 2021: 22e zondag door het jaar (2021)

Liefde is ... er zijn (Mc. 17,1-8.14-15.21-23)


Frank Cuypers

Lezingen: Deut. 4,1-2.6-8; Ps. 15; Jak. 1,17-18.21b-22.27; Mc. 7,1-8.14-15.21-23

(Gongsignaal als inleiding)

Kruisteken + verwelkoming:

Goedemorgen beste mensen. Wij weten ons samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade en vrede voor ieder van jullie. Welkom op deze laatste zondag van augustus. Wij beginnen deze viering met het lied 568 “Wij zoeken U”. En wij staan daarvoor recht.

Openingslied: 568 – Wij zoeken U als wij samenkomen


Inleiding:

“De sharia is geen wetboek met duidelijk omlijnde wetten”. Het was een titel in de krant vorige week boven een artikel over de situatie in Afghanistan. Ik vond dat een onverwachte invalshoek, zeker gezien de bron van de uitspraak: de woordvoerder van de Taliban strijders nadat ze de macht in Afghanistan hadden overgenomen.  Het klonk als: we zien wel hoe we de wet invullen en ermee omgaan. Verder in het artikel werd vermeld dat de Taliban beloofden de rechten van de vrouwen te respecteren “binnen het kader van de sharia”. Een kader dat dus niet of nog niet helemaal vastligt en ruimte biedt om het op verschillende manieren in te vullen. Wat ze daarmee bedoelen zal de toekomst moeten uitwijzen. We moeten hopen op het beste ...

Maar wat een contrast, althans hun uitspraak, met het standpunt van de Farizeeën waarover we lezen in het evangelie vandaag.  Zij winden er in hun reactie tegenover Jezus geen doekjes om. De wet ligt vast tot in de kleinste details en wie ervan afwijkt begaat rechtstreeks een inbreuk tegenover God.

Hoe omgaan met wetten en voorschriften plaatst ons allen dagelijks voor keuzes.

Vanuit de overheid worden we overstelpt met wetteksten, besluiten, voorschriften.  Het aantal bladzijden van het Belgisch Staatsblad neemt elk jaar toe. Als verantwoordelijke burgers worden we verondersteld alles gelezen en begrepen te hebben.  Tussen haakjes: ik weet niet wat jullie ervan denken maar ik vond de editie van vorige donderdag echt niet zo heel interessant ....

Over regels en voorschriften gesproken: hoeveel Coronamaatregelen hebben we het voorbije anderhalf jaar over ons heen gekregen hebben. Verplicht mondmasker dragen, anderhalve meter afstand houden, maximum 4 personen aan één tafel, maximum 8 personen aan één tafel, reisverbod, Passenger Location form, verplichte testen, quarantaine, home office. Bijna onmogelijk om telkens volledig op de hoogte te zijn van de laatste versie en van alle details. Om nog maar niet te spreken over hoe moeilijk velen het hadden en hebben om de voorschriften te volgen en niet de kantjes er af te lopen. Al of niet bewust.

Met de Coronamaatregelen willen we ons beschermen tegen het virus. De externe vijand die overal op de loer lag en ligt. In het evangelie vandaag wijst Jezus ons op de interne vijand die in ons hart schuilt. Bij het begin van deze viering willen bidden om ontferming, omdat wij soms ontrouw zijn aan Jezus’ woorden die ons de juiste richting wijzen en wij wel eens andere wegen gaan. Omdat wij soms slordig omgaan met wat ons gegeven is of toevertrouwd. Omdat wij soms te lauwe christenen zijn en Jezus’ boodschap te weinig gestalte geven.  Wij zingen samen lied 115,

Kyrie: 115 – Bidden wij over dit huis

Openingsgebed

Vader zijt Gij van al wat leeft
En Schepper van al wat adem heeft,
Maar wij leven los van de hemel,
En waar wij uw Geestesadem ontberen,
Lopen wij vast in eigen zaken en zorgen.
Open ons hart voor de adem van uw liefde,
Open ons oog voor de vlam van uw licht,
Open ons oor voor de roep van uw stem,
Opdat onze handen zich openen
En wij zullen delen
Het leven dat wij ontvingen.     (S. de Vries)

Inleiding tot de lezingen

De Schriftlezingen van deze zondag handelen over het in praktijk brengen van de Thora. “Luister naar Gods Woord en handel ernaar”, zegt Mozes in de eerste lezing. De Farizeeën in het evangelie brengen dezelfde boodschap: de reinigingswetten zijn niet voor interpretatie vatbaar. In een felle discussie gaat Jezus daar tegen in en maakt hen duidelijk dat voor het  voor God niet telt of je uiterlijk rein bent, maar wel innerlijk. De gezindheid van het hart is belangrijker is dan lippendienst. 
We luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing –Deuteronomium – 4,1-2.6-8

Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, en handel daarnaar. Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen; u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.
En breng ze stipt ten uitvoer, want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: “Dat machtige volk is wijs en verstandig.”? Is er soms een andere grote natie bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak als wij Hem aanroepen? Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft als de Wet die ik u heden geef?

Tussenzang: 517 – Als regen die de aarde drenkt

Evangelie – Marcus 7,1-8.14-15.21-23

De Farizeeën en enkele Schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Hem. Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen. Want als de Farizeeën en alle Joden niet met een beetje water hun handen gewassen hebben, eten ze niet, omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten; en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden: het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. De farizeeën en de Schriftgeleerden vroegen Hem: ‘Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?’ Hij zei tegen hen: ‘Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’
Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen: ‘Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein.’’

Homilie

De Farizeeën zijn weer goed op dreef vandaag. Zij proberen al geruime tijd een zaak op te bouwen om Jezus aan te klagen, en vandaag zien zij een nieuwe kans om hun dossier aan te vullen. Als schriftgeleerden was het hun rol om niet alleen de wet tot in de details te kennen maar ook toe te zien op de naleving ervan. Doen wat voorgeschreven is, is volgens hen de enige manier om God welgevallig te zijn en zich te verzekeren van Gods zegeningen. Wie leeft volgens de letter van de Wet, die zit goed.

Daarom verabsoluteren de Farizeeën en schriftgeleerden het belang van wetten en regels. De voorschriften en gedragsregels zijn dwangmiddelen geworden: wie God wil vinden moet zich zus en zo en niet anders gedragen. Alleen waren die regels zo talrijk en ingewikkeld geworden dat het als gewone mens haast onmogelijk was om ze allemaal te kennen en na te volgen. En dus leefden zeer velen met een gevoel van verplichting maar ook met angst en schrik om onder de maat te blijven.

De wet waarop de Farizeeën zich baseerden is de Thora: het geheel van voorschriften en gedragsregels, bedoeld als richtingwijzers om God en het welzijn van mensen zo goed mogelijk te dienen. Mozes was er de grondlegger van. En het joodse volk was erg fier op zijn wet. In de eerste lezing hoorden we: “Geen andere grote natie heeft zulke volmaakte voorschriften en bepalingen als onze wet”.
Nu waren er in de loop van de tijd aan die Mozeswet toen al heel wat bepalingen toegevoegd. Details over van alles en nog wat. Nieuwe verplichten gegroeid uit de tradities en gewoontes van vorige generaties. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de voorschriften over handen wassen en het afspoelen van vaatwerk. En alles werd met terugwerkende kracht aan Mozes toegeschreven.

De Farizeeën verwijten Jezus en zijn leerlingen dat ze zich niet houden aan die oude reinigingstradities. “Waarom handelen uw leerlingen niet volgens de overlevering van de ouden?”

Maar Jezus reageert. Hij vraagt zich af welke overlevering hij niet respecteert. Hij brengt meteen de discussie op de spirituele overlevering van de profeten. En hij brengt de profetie van Jesaja in herinnering: “Dit volk wil Mij gunstig stemmen met hun lippen of hun handen of hun voeten. Maar het heeft geen zin Mij op die manier te eren als niet tegelijk uw hart bij Mij is”.

Tegenover de farizeďsche boodschap van dwang en angst brengt Jezus zijn boodschap van bevrijding. Slaafse trouw aan de Wet is voor God niet beslissend. Wetten en voorschriften hebben slechts oog voor de buitenkant, en regelen het uiterlijke gedrag.
 
Jezus wil ons werkelijk een nieuwe God leren kennen. Hij leert en toont ons door Zijn leven dat God Liefde is. En vermits liefde niet dwingt, gaat het dus over een God die ons niet verplicht, maar telkens opnieuw uitnodigt tot een bezielde wederliefde en tot concrete medemenselijkheid.

Vandaar dat Jezus op een andere plaats zegt dat je heel de Wet en de profeten kunt samenvatten in die éne zin: God beminnen boven alles en je medemens als jezelf. Door alle voorschriften samen te vatten in deze regel kan je de kern van de Thora vanuit een grote vrijheid zou realiseren.

Deze boodschap van Jezus mag ons geruststellen maar ontslaat ons niet van onze verplichting tot initiatief. Jezus doet een appčl op ons om die vrijheid te gebruiken ten dienste van God en onze naaste. En Hij doet dat in sterke bewoordingen. Ik laat mij graag inspireren door de woorden die Jezus in de Bergrede gebruikt: “Maar ik zeg U”.... In de Bergrede maakt Jezus op die manier tot 6 keer toe zijn punt duidelijk. ”Er staat geschreven in de Thora ..., maar ik zeg U”. En dan voegt Hij er een serieuze opdracht aan toe. Wij kennen allemaal: “Er staat geschreven: gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen”.

Alles kan samengevat worden in de gulden regel die we vinden bij Mattheüs: “Alles nu wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten” (Mt. 7,12)

Ik heb dat voor mijzelf vertaald naar een zeer eenvoudige wet: “Liefde is ... er zijn”. “Er zijn” voor mijn gezin en familie; “er zijn” voor mijn team en collega’s op het werk, “er zijn” voor de kapelgemeenschap van Filosofenfontein. Mijn talenten ontwikkelen en ten dienste stellen van wie op mij een beroep doet.

Daaruit volgen natuurlijk heelwat engagementen. Daaruit volgt ook een volle agenda. Maar nooit zo vol dat er geen tijd en aandacht zou kunnen zijn voor de mens van de eerstvolgende ontmoeting.

Onlangs sprak iemand mij aan op straat. Ik was gehaast onderweg op mijn boodschappenronde. Hij was gehaast onderweg naar het stadhuis en nogal opgewonden want hij was zijn mondmasker vergeten en vroeg of ik kon helpen. De Voorzienigheid had mij ooit opdracht gegeven enkele reserve exemplaren in de auto te leggen en ik kon hem dus dadelijk helpen.  Ik was dankbaar dat ik mijn wet “Liefde is ... er zijn” in de praktijk kon brengen. En de ander was dankbaar dat hij de Corona-voorschriften kon volgen. Iedereen gelukkig. Amen.

Offerande

Haendel – CD1 – Concerto no 6 in B flat major for harp HWV294 –Allegro moderato – nr 23

Bij de gaven: Lied 149 – Oergebaar

Groot Dankgebed – 159 – Gij, de grond van ons vertrouwen

Communie – muziek

CD Chants de la pričre ŕ Taizé – Adoramus te, o Christe – Track 2

Communielied: 558 – Liefde, eenmaal uitgesproken

Gebed

God, onze Vader,
ontelbaar veel mensen hebben uw Zoon Jezus ontdekt
als lichtbaken voor hun leven.
Ze werden zijn volgelingen,
Hij werd hun levenskracht en brood ten leven.
We hopen en bidden
dat we Hem niet eren met onze lippen,
maar dat we proberen door te dringen tot de kern van zijn leven,
zodat we ons leven met hart en ziel kunnen afstemmen
op wat Hij ons heeft voorgeleefd.

Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Zegen


------