------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

Goede Vrijdag 2019

Anne-Lieze, Annette, Ria


1. Ben je koning, KONING?

En PILATUS vroeg :         ‘Bent u de koning  van de Joden?’
JEZUS antwoordde:          ‘Hebt u dat zelf bedacht, of hebben anderen u over Mij                                                 verteld? 
                                            Mijn koningschap is niet van deze wereld.’
PILATUS                            U bent dus koning?
JEZUS                                ‘Jij zegt het, ik ben koning.’


Psalm 72, hertaald door Oosterhuis

Er zou van godswege een koning,
een koning komen – een koning!
Om orde te stellen op zaken:
onkreukbare rechtspraak voor allen,
opgetild de vernederden,
vreemdelingen geëerbiedigd,
mensenrechten gewaarborgd:
van godswege een koning.

Er zou een gezalfde komen
op de rug van zijn ezeltje
overal heen waar mensen
worden geschonden – hij zou
hun wonden verbinden, hun ogen
doen oplichten, hij zou
de wanhopigen zoeken:
hij zal ons zoeken én vinden.

wij die dit zingen, wat zullen
wij hopen, huilen en smeken?
Kom toch haastig, vandaag nog
en DOOD zal niet meer zijn.

LIED 772 b: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar.

2. RITUEEL MET DE DOORNENKROON

Lied 311: ‘O hoofd vol bloed en wonden’

In deze viering willen wij de doornenkroon centraal stellen.
Het was helaas geen koningskroon maar  een doornenkroon waarmee Jezus  gekroond werd.
Hiermede verbinden wij het lijden van Jezus met  het lijden dat wij zelf en anderen tegenkomen in ons leven.

Pilatus :     ‘Zie de mens Jezus, hij die zegt :  Ik ben Koning’
           L 1 verlaten, gekust, verraden
                    L 2 te kijk gezet, belachelijk gemaakt
                    L 1 bespot, gegeseld, onteerd
                    L 2  uitgeschakeld, aan de kant gezet, alleen.
Lied: Mijn volk, wat heb ik u gedaan

3. FRAGMENTEN LIJDENSVERHAAL en VOORBEDEN

fragment 1 Getsemane : kunnen wij mee blijven waken?
Matteüs 26 / 36-40

Voorbede
Angst heeft vele gezichten

-Laten wij bidden voor mensen die bang zijn om alleen te moeten sterven omdat ze geen kinderen hebben  die voor hen zullen zorgen?

-voor missionarissen die na lange afwezigheid  in een leegte terecht komen omdat ze hun plek niet meer vinden in hun  moederland.

-tienermoeders die verlaten worden, alleen moeten bevallen en hun kindje moeten af geven.

-kinderen die door een mentale of fysieke beperking uit hun thuis weg moeten om in gespecialiseerde instellingen op te groeien.

-mannen of vrouwen die verlaten worden door hun partner en in armoede terecht komen.

Laat ons bidden
Lied: In manus tuas Pater


fragment 2 Verraad door Petrus.
Matteüs 26 / 69-75

Voorbede
In Venezuela wordt het volk uitgehongerd, in kou en duister gezet, zonder medische zorgen, ontvoerd, onteerd, vermoord. 

Dichter bij ons gebeurt het ook. 

Laten we mensen bijstaan die ontredderd zijn en verraden, onze verantwoordelijkheid opnemen en niet wegkijken, afstand nemen van dubbelspraak en leugen.

Laat ons bidden
Lied :In manus tuas, Pater


Fragment 3  Simon en Veronica
Lucas 23 / 26-27

Voorbede 

Simon en Veronica trachten verlichting te brengen. Zij kijken niet weg. Het is van alle tijden: moedige mensen  stellen kleine, onzichtbare daden van menselijkheid en troost. Mensen als Veronica en Simon die gewoon helpen, nabij zijn waar verdriet is, waar mensen in moeilijkheden zitten. Niet alleen om te troosten maar ook  om deelgenoot te zijn,  het lijden van anderen met het eigen lijden te verbinden.

In Simeon en Veronica brengen we hulde aan hen, aan hun rotsvaste overtuiging. Dat ze nooit mogen bezwijken.

Laat ons bidden
Lied : In manus tuas, Pater


Fragment 4  De overgave
Lucas 23; 44-48

Voorbede

Het leven loopt niet altijd zoals we het dromen. Soms worden we zo hard getroffen dat we in angst en eenzaamheid alle zekerheid lijken te verliezen.

En toch, zelfs onder de onderste bodem blijkt telkens weer nieuwe draagkracht te ontluiken, is er iets en iemand die ons draagt. Laten we ons overgeven aan dit mysterie. ‘Vader in Uw handen beveel ik mijn geest’.

En de honderdman zei:  Inderdaad, die man was de zoon van God.

Laat ons bidden
Lied : In manus tuas, Pater


4. KRUISHULDE

Jezus heeft het kruis gedragen
tot de dood toe.
Verbinden we onze eigen pijn
en de strijd van heel de mensheid
met zijn verlossend lijden.
Zijn kruisdood was het gevolg van zijn revolutionaire boodschap,
zijn visie op God als bevrijder,
zijn opkomen voor gerechtigheid.

lied 301 Ecce Lignum


BLOEMENHULDE
Laten we nu in stilte het kruis van Jezus met bloemen eren
Om de kracht die het geeft aan miljoenen mensen,
Om de hoop die het door de  wereld draagt.


5. BROODRITUS

ZEGEN God, dit brood,
moge het ons steeds herinneren
aan de weg die Jezus is gegaan
in leven en in sterven.
Gij die ons hebt toevertrouwd
Uw naam: IK ZAL ER ZIJN.
Vervul die belofte
en wendt ons naar elkaar toe
opdat niemand in zijn lijden alleen gelaten wordt.
Dat wij dit doen, vandaag
en alle dagen dat wij leven. Amen ( naar Kris Gelaude )

Onze Vader

Vredeswens

Communie


Gebed om zegen.  (Kris Gelaude)

Mogen wij de stilte van deze avond in onze ziel meedragen
Moge liefde alle machteloosheid overstemmen
Moge God in lijden en dood zijn menselijk gelaat tonen
Moge hij ons zegenen en thuisbrengen, nu en in het uur van onze dood.

Zegen


------