• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Mijn bijdrage aan het 'Synodaal proces'

In een ontwerptekst voor de nieuwe synodegesprekken in de bisdommen stellen de Belgische bisschoppen voor dat vrouwelijke diakens en getrouwde priesters plaatselijk mogelijk moeten zijn. Dit wil ik volmondig steunen, al is hun voorstel ‘too late and too little’. Uit ‘mijn bijdrage aan het Synodaal Proces’ zal dit duidelijk blijken.

‘Mijn mening over het celibaat’ (in bijlage) is reeds een eerste duidelijk teken dat het voorstel van de bisschoppen ‘too late and too little’ is.

Het voorstel van de bisschoppen om ‘vrouwelijke diakens’ plaatselijk toe te laten is m.i. een ‘minimum minimorum’ voor het welslagen van het ‘Synodaal proces’. Maar hoelang moeten vrouwen nog wachten vooraleer zij in aanmerking komen voor het priesterschap in de R.K.-Kerk? Hoelang kan de R.K.-Kerk vrouwen hiervan nog uitsluiten op grond van hun geslacht? Er zijn reeds stemmen opgegaan om dit juridisch aan te klagen bij het ‘Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens’.

Het voorstel van de bisschoppen om getrouwde priesters plaatselijk mogelijk te maken is - wat de ‘viri probati’ betreft - ook een ‘minimum minimorum’ voor het welslagen van het ‘Synodaal proces’. Dat in de R.K.-Kerk ‘gehuwden priester mogen worden’ betekent nog niet dat ‘priesters mogen huwen’. Ik verwacht wel dat gehuwde mannen (‘viri probati’) plaatselijk priester zullen mogen worden, maar dat het celibaat voor priesters gehandhaafd zal blijven. Hoelang nog?

Op 12 maart 1994 was ik namens ‘Priesters en Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede’ in de Anglicaanse kerk te Bristol (UK) tijdens de wijding van vrouwen tot priester en heb daar tijdens de viering volgend gebed mogen bidden: ‘Let us pray that also the Roman Catholic Church may finally be able to overcome ossified and discriminating legislation and allow women to be ordained and lead the way in preaching Gods word, in celebrating Eucharist, and in showing ways for the community of faith to go’. 

De bisschoppen vertrekken vanuit de vaststelling dat ‘een synodaal missionaire Kerk vraagt om een open dialoog met de actuele ontwikkelingen in de ons omringende wereld’. De kerkelijke tradities zijn in hun ogen ‘in voortdurende ontwikkeling’. En zij vragen om ‘aanzetten tot concretisering van de decentralisatie van bepaalde beslissingen in de Kerk, die toelaat om met meer legitieme verscheidenheid in eenheid samen te werken’. Tientallen jaren geleden pleitte ik reeds bij kardinaal Danneels voor verscheidenheid in eenheid. Te vergeefs!  

Ik zou nog veel kunnen zeggen, maar ik zal het hierbij laten. Al is dit een bijdrage in mijn persoonlijke naam, toch is dit mogelijk de ‘stem van de zwijgende meerderheid’.

Eerbiedige broedergroeten in Christo. Fratelli Tutti!

Mark Cornelis

priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel

Geef een commentaar op dit artikel.

 • Beste Mark Cornelis,
  Volledig onderschrijf ik jouw tekst. Geen probklemen dus. Toch een andere vraag naar aanleiding van de overal te horen mening dat ondanks het terugbrengen naar de lekenstaat van de vroegere bisschop Vangheluwe, deze man toch priester en bisschop blijft. Hij mag in nood zelfs de biecht horen van een stervende, als priester. Rik Torfs heeft die vaststelling duidelijk verwoord.Het heeft te maken met de (door de Kerk zelf georganiseerde ?) sacraliteit  van het priesterschap. Is daar een basis voor in het Nieuwe Testament?
  Zouden we ook hier niet beter met 'aanstellingen' werken? Beperkt in de tijd, niet eeuwig. Dat gaat inderdaad nog een stap verder dan de wijding van vrouwen. Men zou de vraag dan anders kunnen stellen: hebben we geen nood aan aangestelde voorgangers, ,zowel mannen als vrouwen, die parochiale of andere christelijke gemeenschappen begeleiden bij hun tocht naar Christus en hen ook voorgaan in de eucharistie. In bepaalde gemeenschappen gebeurt dat al.  Maar die vraag is wellicht nog niet voor deze synode of is ze op zichzelf verantwoord?  
  Jef d'Haenens
  • Beste Jef d’Haenens,
    
   Dat de vroegere bisschop Vangheluwe tot de lekenstaat is teruggebracht en toch priester en bisschop blijft, heeft inderdaad met de sacraliteit van het priesterschap te maken. Jij stelt nu de vraag: “Is daar een basis voor in het Nieuwe Testament?”
   In de boodschap van Jezus zeker niet. In het Oude Testament en bij de Joden waren de priesters sacrale ambtenaren. Met het Edict van Milaan in 313 voerde keizer Constantijn de godsdienstvrijheid in en in 380 verhief keizer Theodosius het christendom tot staatsgodsdienst. Bisschoppen en priesters werden ‘sacrale staatsambtenaren’. Vele priesters hadden niet enkel  problemen met het celibaat, maar ook met het sacraal ambt zoals dit sedert de vierde eeuw gegroeid was. Het Vaticaan bleef echter de traditionele opvatting voorstaan dat het priesterschap een uitsluitend ‘sacraal ambt’ is. Steeds nieuwe generaties van priesters wensen een radicale wijziging van het ambt als een tijdelijke functie voor mannen en vrouwen, gehuwd of celibatair, zonder dat het sacramentele priesterschap wordt afgeschaft. Ze wensen ook een vernieuwing van de Kerk. Mijn antwoord op jouw vraag komt grotendeels uit mijn boekbespreking van ‘De gehuwde priester in de Katholieke Kerk’, die nu in de webstek en de e-Bubbels van Filosofenfontein staat. 
    
   In de tweede alinea van jouw reactie stel je de vraag: “Zouden we ook hier niet beter met ‘aanstellingen’ werken?” Hierop heb ik reeds summier geantwoord in wat hierboven staat. Ik vul dit nu aan met een fragment uit de slotbeschouwing van het boek: ‘Een andere kijk op de priester’. Van dat boek heb ik ook een boekbespreking gemaakt, die in de volgende e-Bubbels zal staan. Ziehier dat fragment uit de slotbeschouwing van ‘Een andere kijk op de priester’.
   Ik droom van een tijd dat er geen ‘priesters’ meer zullen zijn in de betekenis die men tot op vandaag officieel nog aan hen geeft. Christelijke gemeenschappen zullen altijd leiderschap nodig hebben. Daarom zal de Geest Gods altijd mensen oproepen, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, Godgewijden en anderen, die de gemeenschap bekwaam en waardig zal bevinden om in hun midden het Woord te spreken en het Brood te breken om hen met Jezus te verbinden van de geboorte tot de dood. Dit alles onder het wijze ‘overzicht’ van enkele meer opgeleide en bezielde personen onder hen.
    
   Mark Cornelis
 • Overwegingen bij de Ontwerptekst van de bisschoppen.

  ONTWERPTEKST 240124

  Prioriteiten voor bespreking tijdens de tweede zitting van de 16de algemene vergadering van de Synode van de bisschoppen oktober 2024

  Punt 1 uit het ontwerp: Het verlangen naar een meer missionaire Kerk die de vreugde van het Evangelie beleeft en deelt, worstelt in onze context sterk met de vraag op welke wijze we een nieuwe missionaire dynamiek kunnen ontwikkelen.

  Dit lijkt ons de primaire opdracht voor onze kerkgemeenschap. Wat is onze zending, welke is onze boodschap? De andere prioriteiten zijn (naar onze bescheiden mening) secundair, maar niet onbelangrijk, zoals de gelijkwaardigheid van alle mensen: gender, afkomst, zieken en gebrekkigen, veroordeelden, mensen die de regels van de kerk hebben overtreden.

  De zending van onze kerkgemeenschap is het bekend maken van het Evangelie (eu aggelion), de blijde boodschap. Die boodschap wordt in Marcus 1,15 aangekondigd. Het is de schat in de akker waarvoor de vinder alles verkoopt om de akker te kunnen kopen en de handelaar in parels die alles verkoopt om die unieke parel te kunnen kopen. Zo belangrijk en fascinerend is de aankondiging.  

  Het fascinerende is niet alleen het Koninkrijk Gods zelf, het Rijk van vrede en verbondenheid, maar ook dat Jezus zegt dat het er nu al is en dat we het kunnen zien. Om dit te staven doen we beroep op Gerhard Lohfink, Duits katholiek priester en theoloog, professor Nieuw Testament aan de universiteit van Tübingen. In zijn boek ‘Jezus van Nazareth’ citeert hij meerdere uitspraken van Jezus waaruit duidelijk blijkt dat het Koninkrijk Gods er al is en zichtbaar is; zie gekopieerde citaten uit zijn boek (1).

  Om het te kunnen zien moeten we vandaag kijken naar de evolutie van onze maatschappij. We boeken vooruitgang in alle domeinen: de wetenschap, de zorg (solidariteit), het onderwijs, de economie, gelijkheid en aanvaarding van het ‘anders zijn’, de ethiek. Wij verwijzen hier naar Antoon Vandevelde. Het geweld van geld. Op zoek naar de ziel van de economie. Lannoo Campus. 288 blz. (2).

  Sceptici zullen zeggen dat het Koninkrijk Gods er bijlange nog niet is. Kijk naar de oorlogen en de verwoesting van de natuur door de mens. Die catastrofale gebeurtenissen beletten echter de vooruitgang van het Koninkrijk Gods niet. Het groeit als een mostaardzaadje in stilte (3). We hebben geen voldoende reden om er niet in te geloven. In tegendeel. Het Koninkrijk Gods is niet de materiële vooruitgang als zodanig, maar de samenwerking en de verbondenheid zonder dewelke de materiële vooruitgang niet mogelijk is.

  De boodschap van het evangelie is een optimistische boodschap, geen utopie, geen louter geestelijke verschijning, ook niet alleen een toekomstbeeld, maar een werkelijkheid, die voor iedereen elke dag zichtbaar is.

  1. Citaten uit het boek van Gerhard Lohfink ‘Jezus van Nazareth’.

  Gerhard Lohfink. Jezus van Nazareth Blz. 49 De proclamatie van Marcus 1,15.

  Precies dit nu blijkt uit het begin van Jezus’ optreden, zoals het in de Evangelies staat. Dit begin wordt gekenmerkt door de proclamatie waarmee Marcus juist aan het begin de gehele prediking van Jezus samenvat:

  De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: (Daarom) kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” (Mc 1,15)

  De tijd is aangebroken wil zeggen “Vandaag is het zover”.

  Zie Paulus: Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. (2 Kor 6,2)

  Lc 11,20 Maar als ik, dank zij een kracht die van God komt, demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen

  Mt 11,5 (Lohfink, Jezus van Nazareth blz 84) Het rijk waarvan Hij spreekt is niet een louter innerlijk domein in de ziel van de mens dat verborgen en ontoegankelijk zou zijn. Want: “Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt”. 

  Lc 1, 4, 18-21 

  De Geest des Heren is over mij gekomen,

  Omdat Hij mij gezalfd heeft,

  Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,

  Aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,

  En aan blinden dat zij zullen zien

  Om verdrukten te laten gaan in vrijheid,

  Om een genadejaar af te kondigen van de Heer.

   

  Toen begon Hij hen toe te spreken: Het Schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan.

  Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.

  Lucas 11:14-23

  (2) In de wereld van geld is de ethiek meestal ver te zoeken. Toch? Verrassend: ethicus Antoon Vandevelde beweert in zijn nieuwste boek het tegendeelDe economie wordt steeds ethischer. Antoon Vandevelde. Het geweld van geld. Op zoek naar de ziel van de economie. Lannoo Campus. 288 blz. 

  (3)

  Lucas 13:19 

  Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat door iemand in de tuin wordt gezaaid. Het begint te groeien en wordt ten slotte een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen.’

  Lucas 17:21 

  U zult niet kunnen zeggen: “Kijk, hier is het,” of “daar is het.” Want het Koninkrijk van God is onder u.’

  Gewijzigd op woensdag, 27 maart 2024 08:51 door Casimir Decavele.
  • Beste Casimir Decavele,
    
   Jouw interessante uiteenzetting i.v.m. het ‘verlangen naar een meer missionaire Kerk’ wil ik graag bijtreden. Terecht schreef jij: ‘Dit lijkt ons de primaire opdracht voor onze kerkgemeenschap’ en ‘De zending van onze kerkgemeenschap is het bekend maken van het Evangelie (eu aggelion), de blijde boodschap. Die boodschap wordt in Marcus 1,15 aangekondigd’. En Marcus geeft op het einde van zijn evangelie Jezus’ zending als volgt weer: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Mc. 16, 15).
    
   In TERTIO van 27-03-2024 zei aartsbisschop Luc Terlinden onder meer: ‘Onze opdracht is het evangelie te verkondigen. We moeten geen complexe oplossingen zoeken. Het gaat erom het evangelie te beleven in onze ontmoeting met mensen. (...) Mijn beeld van de Kerk is dat van een broederlijke en familiale gemeenschap. Daarin moeten we investeren, en dat begint bij aandacht voor de mensen rondom ons. (...) De missie van de Kerk is niet alles te controleren, maar teken van de liefde van God in deze wereld te zijn. We moeten misschien nog meer aanvaarden dat de positie van de Kerk zoals die nu is normaal is. Ze is geen machtskerk, maar dienstverlening’
    
   Jacques Gaillot, die bisschop was van Evreux in Frankrijk, werd omwille van zijn vooruitstrevende gedachten door de Poolse paus afgezet. Hij werd benoemd als bisschop van Partenia, een niet meer bestaand of virtueel bisdom. Als dusdanig reisde hij de wereld rond om zijn virtuele diocesanen toe te spreken, stuurde hen vele E-mails en schreef vele boeken. Een van zijn boeken heeft als Nederlandse titel: ‘Als de Kerk niet dient, dient ze tot niets’. Hij was een consequente Jezus’ volgeling met voorliefde voor de zwaksten, een spiritueel man die de liefde voor God en de naasten echt beleefde. Tot aan zijn dood in april 2023 woonde hij samen met armen en vluchtelingen. Zijn verkondiging van het evangelie en zijn dienstbaarheid in woord en daad zijn inspiratie voor een missionaire Kerk.
    
   Gerhard Lohfink, Duits katholiek priester en theoloog, citeert in zijn boek ‘Jezus van Nazareth’ meerdere uitspraken van Jezus waaruit duidelijk blijkt dat ‘het Koninkrijk Gods er al is en zichtbaar is’. Jij schreef hierbij: ‘Sceptici zullen zeggen dat het Koninkrijk Gods er bijlange nog niet is. Kijk naar de oorlogen en de verwoesting van de natuur door de mens’. Maar terecht voegde jij eraan toe: ‘Die catastrofale gebeurtenissen beletten echter de vooruitgang van het Koninkrijk Gods niet. Het groeit als een mostaardzaadje in stilte’. Hier geldt de tegenstelling tussen het ‘nu reeds’ en het ‘nog niet’Nu reeds heeft de kracht van Gods liefde het kwaad overwonnen. God laat niemand achter in het duister van de dood. De paasboodschap wekt vreugde in ons hart. Haat, lijden en dood hebben niet het laatste woord, maar de liefde. In alles echter wat onze wereld meemaakt aan oorlog en geweld zijn we er nog niet. Maar we blijven hopen op Gods reddende kracht en blijven de tegendraadse boodschap van Pasen verkondigen.
   Mark Cornelis

Geef een commentaar in

Als antwoord op Some User

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.