vzw Kapelgemeenschap Filosofenfontein

Organisatie Stock Photos, Royalty Free Organisatie Images | Depositphotos

Om het gemeenschapsleven een (financieel en juridisch) veilige structuur te geven, en de relatie met de Dominicanen van Leuven en de ruimere omgeving verder vorm te geven is een vzw opgericht onder de naam ‘Kapelgemeenschap van Filosofenfontein’ (afgekort FIFO). Die vzw laat toe om de financiële en andere verantwoordelijkheden voor Filosofenfontein op een transparante manier te delen, en de gemeenschap een identiteit te geven, inclusief erkenning als entiteit door publieke instanties.

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

 • De spirituele leiding, alsook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het domein en de gebouwen ligt bij de paters Dominicanen, vertegenwoordigd door Pater Marcel Braekers.
 • De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking van de gemeenschap en de werkingskosten van de kapel ligt bij de vzw.

Het Bestuursorgaan van de vzw omvat alle leden van de Kerngroep (om de drie jaar verkozen) en de werkgroep Financiën. De Algemene Vergadering van FIFO valt qua doelstellingen, samenstelling en agenda samen met het jaarlijkse Kerkberaad. Elke persoon die op één of andere manier actief deelneemt aan activiteiten van Filosofenfontein kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de AV / het Kerkberaad. Naast de (publieke) statuten kunnen alle leden van de AV voor verdere afspraken over de interne werking terecht in het Vademecum. Andere bezoekers van Filosofenfontein kunnen zich kenbaar maken en vragen om gewoon geïnformeerd te blijven over de activiteiten. Deze mensen worden als ‘toegetreden leden’ van de gemeenschap beschouwd. De vzw houdt een bestand van ‘toegetreden leden’ en ‘gewone leden’ bij. 
Organisatie bedrijfsconcept ⬇ Stockfoto, rechtenvrije foto door © rbhavana #18662443

Ondernemingsnummer: 0775.603.387
Bankgegevens: "FIFO Heverlee"; BE11 7340 3906 5848
 

Rekeningen FIFO VZW Algemene Vergadering 2022 (Enkel voor leden van de VZW)
Activiteitenverslag Werkjaar 2021- 2022 (1 oktober 2021-30 juni 2022)
Statuten VZW FIFO
Algemene voorwaarden voor aankopen van diensten via de kalender op het web
Vademecum Filosofenfontein (enkel voor leden van FIFO vzw)

Activiteitenverslag Werkjaar 2021- 2022 (1 oktober 2021-30 juni 2022)

ACTIVITEITENverslag FIFO vzw 1 oktober 2021-30 juni 2022

 

VOORTZETTING bestaande WERKING van de KAPELgemeenschap Filosofenfontein. Hoe? 

 1. Avondprogramma bleef draaien met 7 activiteiten waaronder 5 live (zie FIFO website voor volledig programma 2021-2022).  De opkomst was minder, tijd om nu na te denken over nieuwe formule.
 2. Leerhuis had plaats op 12 en 19 maart 2022. Spreker: Peter Schmidt. Thema: ’De Bijbel ontdekken’.
 3. Wereldgroep: groepeert nu alle activiteiten van FIFO met de buitenwereld. De oorspronkelijke Wereldgroep fusioneerde in de zomer 2022 met de werkgroepen Actualiteitscafé (zie verder) & Amnesty International. Volgende activiteiten gingen door:
  1. Wereldgebed 1x maand in zondagsviering voorgelezen
  2. Amnesty International: schrijfactie online verdergezet met oproep in de e-Bubbels.
 4. Wachters & Dragers: onderhouden verder contact (via kaartjes, bezoek) met leden die niet meer naar de zondagsviering kunnen komen. Bezoeken tijdelijk on hold gezet wegens coronabeperkingen.
 5. Fonteinfeest. Het jaarlijks feest van de gemeenschap ging door op 23 oktober 2021 in een nieuw kleedje met een gevarieerd programma, waaronder een fototentoonstelling in de tuin (van fotograaf Guido Rooseleer), een Tracing Grace ceremonie om ons Space for Grace-projectte verbinden met andere projecten in Vlaanderen en een vrij podium. Het was een succes.
 6. Denkdag 30 april 2022 ’Samen Onderweg’ (21 deelnemers) met bevraging (43 antw).Terugblik op successen in het verleden om van daaruit vooruit te blikken op de toekomst. Alle acties werden samengevat in een verslag. Prioritaire acties werden uitgewerkt (zie verder).
 7. E-Bubbels: elektronische nieuwsbrief voor interactieve communicatie tussen de leden, verschijnt tweemaandelijks sinds oktober 2021. In de periode 1 oktober 2021-30 juni 2022 verschenen er 5 nummers (zie FIFO website). 

VOORTZETTING LITURGIE. Hoe?

ZONDAGSLITURGIE

 1. LIVE viering in kapel weer opgestart sinds 15 augustus 2021 (COVID-19 regels gevolgd): 16 voorgangers verzorgen samen met Dominicaan Marcel Braekers de vieringen. 
 2. Werkgroep Liturgie betrekt actief de voorgangers in eigentijds vieren en verdere vorming.

 

ALTERNATIEVE LITURGIE

 1. De ZOOM-vieringen in COVID-tijd waren een succes met wekelijks 50 -70 deelnemers. Het materiaal (liederen, beelden, teksten) werd gearchiveerd.
 2. Huis-, Tuin- en Wandelkerken (HTW-kerken):
  1. HUISKERK gaat maandelijks door op de laatste woensdag bij iemand thuis (10tal deelnemers): verdiepend, verbindend, met dialoogmoment en het delen van brood en wijn.
  2. WANDELKERK: 1 per seizoen. Op 1 juni 2022 vond de wandeltocht plaats rond de vijvers van de Parkabdij (15tal deelnemers). De volgende tocht is gepland op 25 oktober 2022.
 3. Ritmeren van het Leven:maandelijkse meditatie in groep op zondagmorgen, werd ONLINE (in COVID-tijd) en nadien in de kapel georganiseerd. Dit initiatief wordt in het nieuwe werkjaar gestopt omwille van een gebrek aan deelnemers. 

NIEUWE INITIATIEVEN. Welke?

 1. De FIFO website werd vernieuwd onder leiding van Rik Nuytten en komt online eind augustus 2022.
 2. Belangrijkste conclusies op de denkdag van 30 april 2022 resulteerden in nieuwe acties:
  1. Een nieuwe werkgroep ’Toekomst van FF’ wordt opgericht met volgende taak:
   1. onderzoekt opties rond de plek, 
   2. herdenkt visie op FF,
   3. onderzoekt mogelijke samenwerking met andere gemeenschappen.
  2. Een werkgroep ‘Digitalisering’ werd opgericht ter versterking van Rik en uitbouw website.
  3. Evaluatie van de interne werking leidde tot fusie van werkgroepen en een betere afstemming.
  4. Een Jaarkalender zal worden opgenomen op de vernieuwde website.
  5. De werkgroep Liturgie neemt verantwoordelijkheid op voor kwaliteitsbewaking van de zondagsvieringen.
  6. De band tussen FIFO en de Dominicanen zal worden aangescherpt.
 3. Het orgel kreeg een tweede manuaal en werd plechtig ingehuldigd op 10 oktober 2021.
 4. Het Space for Grace-project draaide op volle kracht na COVID (zie verder)

STAND VAN ZAKEN Space for Grace-Project.

 1. Evaluatie en bijsturing in november 2021.
 2. Project officieel afgerond op 30 juni 2022: 
  1. Een tussentijds verslag zal ingediend worden eind augustus.
  2. Nog niet-afgewerkte initiatieven (website, streaming) worden verdergezet
 3. Projectgroep (8) trok volgende korf van 6 initiatieven:
  1. Een AGORA initiatief werd gedeeltelijk gerealiseerd (BLOG nog nodig) sinds Pasen 2021. Per jaar worden een viertal bijeenkomsten gepland.
  2. Het Actualiteitscafé werd opgezet met en in het Wereldcafé te Leuven, 4 tot 6 events per jaar (start september 2021).
  3. HTW-kerken. Dit initiatief gaat maandelijks door sinds 28 juli 2021.
  4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving: organiseerde 5 events sinds 1 oktober 2021.
  5. De website werd vernieuwd: 1ste versie is gepland voor eind augustus 2022, implementatie sociale media volgt later (eind 2022).
  6. Streaming vieringen en andere activiteiten: nog te voorzien tegen juni 2023.
 4. Verslaggeving via e-Bubbels in een vaste rubriek (zie FIFO website voor volledig archief).Een terugblik en vooruitblik op het Space for Grace-project zal verschijnen in de e-Bubbels editie vanaugustus 2022.

 

Algemene voorwaarden voor de aankoop van diensten bij Filosofenfontein

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet op 1 september 2022

De website:

https://www.filosofenfontein.be/

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

Kapelgemeenschap Filosofenfontein        
Waversebaan 352     
3001 Leuven  
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0775.603.387  
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     
Telefoon: +32 477 58 58 42

(hierna "wij" of "Kapelgemeenschap Filosofenfontein" of de "Verkoper")

 


I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Kapelgemeenschap Filosofenfontein bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Kapelgemeenschap Filosofenfontein kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Kapelgemeenschap Filosofenfontein niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Kapelgemeenschap Filosofenfontein is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Persoonlijke Ruimte"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

 

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Kapelgemeenschap Filosofenfontein behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal zo snel als mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld effectief zijn.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Kapelgemeenschap Filosofenfontein het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

 

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Kapelgemeenschap Filosofenfontein en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Kapelgemeenschap Filosofenfontein heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Kapelgemeenschap Filosofenfontein of Kapelgemeenschap Filosofenfontein heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kapelgemeenschap Filosofenfontein, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Kapelgemeenschap Filosofenfontein.          
 
Kapelgemeenschap Filosofenfontein verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Kapelgemeenschap Filosofenfontein haar maatschappelijke zetel heeft.

 

7. Overige bepalingen

Kapelgemeenschap Filosofenfontein behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Kapelgemeenschap Filosofenfontein zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Kapelgemeenschap Filosofenfontein behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Kapelgemeenschap Filosofenfontein niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 


II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Kapelgemeenschap Filosofenfontein behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online module ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online module.

 

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

 

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant, indien van toepassing, de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.            
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper een bevestiging van de aankoop aan de Klant sturen.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

7. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

 

8. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

b. Template formulier herroeping

De herroeping van een bestelling kan  ten  alle tijde gebeuren op het platform van de verkoper.

 

9. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

10. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.